Beheerplannen Waddenzee en Eems-Dollard

Het grond- en oppervlaktewater kwalitatief op peil brengen en houden, dat is het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De richtlijn is sinds 2000 van kracht. De richtlijn werkt per stroomgebied in Europa. Voor Nederland gaat het om vier stroomgebieden, namelijk Rijn, Eems, Schelde en Maas.

De Kaderrichtlijn Water beoogt in 2015 een goede waterkwaliteit te bereiken in alle Europese wateren. In het Waddengebied werken daarom tientallen sleutelfiguren en deskundigen aan het beheerplan voor de Waddenzee en de Eems-Dollard. In dat plan worden verschillende maatregelen beschreven die nodig zijn om in 2015 de doelen te realiseren voor de gewenste ecologische en chemische toestand van de Waddenzee.

Om tot de juiste maatregelen te komen, is een intensief dialoogtraject nodig. Rijkswaterstaat Noord-Nederland faciliteert dit traject in samenwerking met het Regionaal College Waddengebied. Rijkswaterstaat roept de Gebiedsgroep bijeen, zorgt voor verslaglegging en terugkoppeling, vertaalt de wensen van de Gebiedsgroep voor ambtelijke werkgroepen en verzorgt de communicatie.

Op deze pagina vindt u informatie over onder meer het proces en de voortgang van dit project:

Nieuwsbrieven en achtergrondinformatie

Nieuwsbrieven 'Beheerplan Waddenzee en Eems-Dollard'
nieuwsbrief 5, september 2008 (pdf, 0,3 Mb)
nieuwsbrief 4, januari 2008 (pdf, 6,3 Mb)
nieuwsbrief 3, mei 2007 (pdf, 2.665 Kb)
nieuwsbrief 2, mei 2006 (pfd, 5050 Kb)
nieuwsbrief 1, maart 2006 (pdf, 5.869 Kb)

Nieuwsbrieven Beheerplan Rijkswateren (BPRW)
Nieuwsbrief BPRW nummer 7, december 2008 (pdf, 131 kb)
Nieuwsbrief BPRW nummer 6, november 2008 (pdf, 101 kb)
Nieuwsbrief BPRW nummer 5 (pdf, 58 kb)
Nieuwsbrief BPRW nummer 4 (pdf, 122 kb)
Nieuwsbrief BPRW nummer 3 (pdf, 155 kb)
van nieuwsbrief nummer 2 is geen externe versie verschenen
Nieuwsbrief BPRW nummer 1 (pdf, 174 kb)

Flyer 'De Eems in Europa'
In het kader van de implementatie van de kaderrichtlijn water zijn een aantal flyers 'De Eems in Europa' uitgekomen:
Flyer 5/2008 (over vismigratie, stikstofhuishouding en hydromorfologische ingrepen) (pdf, 1,8 Mb)
Flyer 4/2007 (over monitoring) (pdf, 2,8 Mb)
Flyer Eems-Dollard (pdf, 1.2 Mb)

Notities
Proces Kaderrichtlijn Water (pdf, 41 Kb)
Bijdrage afwenteling Waddengebied (pdf, 196 Kb)
Document afwenteling (pdf, 176 Kb)

Organisaties en contactpersonen

Gebiedsgroep Waddenzee (pdf, 21 Kb)
Gebiedsgroep Eems-Dollard (pdf, 18 kb)

Eems-Dollard: Inspraak over beheersvragen in het Duitse deelgebied

Nederland en Duitsland werken nauw samen om uiteindelijk tot een gemeenschappelijk beheerplan voor het stroomgebied van de Eems te komen. Op de weg daar naartoe is voorzien in een drie stappen tellende raadplegings- of inspraakprocedure, waaraan ook het publiek actief kan deelnemen. De landen zijn elk zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die op hun grondgebied voor de raadpleging nodig zijn. Maar los daarvan heeft u ook de mogelijkheid van grensoverschrijdende inspraak.

In het kader van de publieke participatie volgens artikel 14 KRW werden o.a. de 'belangrijke waterbeheerskwesties' voor opmerkingen ter beschikking gesteld van het publiek. In dit document worden de belangrijke waterbeheerskwesties gepresenteerd. Het is het document dat in de eerste helft van 2008 als inspraakdocument voor Duitsland werd gebruikt. Ook Nederlanders konden daarop reageren tot 22-06-2008. In Nederland is deze inspraak in de zomer van 2007 al afgerond.