Europese Mariene Strategie (EMS)

Geschiedenis

In 2004 hebben EU-lidstaten, niet EU-lidstaten en een groot aantal internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace, Europese Redersorganisatie en Seas at Risk gesproken over de totstandkoming van de Europese Mariene Strategie die moet leiden tot bescherming en behoud van het mariene milieu en het optimaal gebruik van de Europese zeeën. De uitkomsten van deze conferentie vormen de bouwstenen voor een effectieve Europese Mariene strategie. De uitkomsten werden voorgelegd aan de Raad van Milieuministers in december 2004.  Op 24 oktober 2005 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor het "oprichten van een kader voor gemeenschappelijke inzet voor mariene milieubeleid", ook wel de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). De politieke behandeling en de onderhandelingen over de kaderrichtlijn zijn in de tweede helft van 2006 onder voorzitterschap van Finland gestart.

Stand van zaken

Op 11 december 2007 heeft het Europees Parlement ingestemd met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De richtlijn verplicht landen om maatregelen te nemen die een achteruitgang van het mariene milieu tegengaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen aan activiteiten op de Noordzee. Met de Kaderrichtlijn willen de Europese lidstaten de oceanen en zeeën voor huidige en toekomstige generaties veilig, schoon en produktief houden.

De richtlijn moet zorg gaan dragen voor een juiste balans tussen een gezond mariene milieu en een duurzaam gebruik van de zee. Lidstaten hebben tot 2015 de tijd om samen met buurlanden én gebruikers (visserij, scheepvaart, zandwinning, windturbineparken, olie-en gasindustrie en recreatie) een strategie op te stellen en maatregelen te ontwikkelen om het mariene milieu op peil te houden of te verbeteren. De maatregelen treden vervolgens in 2015 in werking.

Meer informatie:
Over de besluitvorming en het implementatietraject vindt u op het Noordzeeloket.

Relatie EMS en Waddenzee

De EMS heeft een directe relatie met de waterkwaliteit van de Waddenzee als onderdeel van het europese mariene systeem. In de toestandsbeschrijving van het europese mariene milieu, die deel uitmaakt van het EMS-proces, wordt de eutrofiëring van de Waddenzee specifiek genoemd.