Archief bochtafsnijding vaarweg Holwerd-Ameland

Naar een betrouwbare veerverbinding Ameland
De veerboot naar Ameland kampt al langere tijd met vertragingen. Gemeente Ameland, Rijkswaterstaat en Wagenborg Passagiersdiensten hebben in het zogeheten Open Planproces samen maatregelen afgesproken om de betrouwbaarheid van de veerverbinding naar Ameland te verbeteren. Eind 2016 is de minister van Infrastructuur & Milieu akkoord gegaan met een aantal maatregelen voor de korte termijn.

Bochtafsnijding Vloedgeul
Een van de afgesproken maatregelen is het afsnijden van een bocht in de vaargeul. Dat doet Rijkswaterstaat op een plek waar door natuurlijke processen al een geul aan het ontstaan is: de Vloedgeul. Deze ingreep vermindert de vaartijd en op termijn mogelijk ook de hoeveelheid baggerwerk. Dat is beter voor de aanwezige natuur. 

Er zijn drie varianten voor de bochtafsnijding onderzocht. Deze varianten hebben elk hun eigen voor- en nadelen ten aanzien van de aanleg, de hoeveelheid baggeronderhoud, nautische veiligheid, verwachte vaartijdverkorting en impact op de natuur. Om tot een voorkeursvariant te komen zijn onder andere experts, de gemeente Ameland en andere belanghebbenden betrokken. Uit deze gesprekken, bureaustudies over ecologie en morfologie en kostenschattingen, volgt een voorkeursvariant. Rijkswaterstaat heeft dit vervolgens uitgewerkt in een projectplan Waterwet en een vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de expert beoordeling is variant 2 als voorkeursvariant uitgewerkt. Met deze variant wordt voldaan aan het doelbereik en aangesloten bij de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Variant 2 is de variant die de beste combinatie biedt van het bij elkaar brengen van doelbereik, nautiek, en natuurbehoud, en daarmee inpassing binnen wettelijke kaders. Omdat deze bochtafsnijding een kortetermijnmaatregel betreft is het van belang vaart te maken met de uitvoering. Deze variant lijkt daarom het best de verschillende belangen te verenigen, en binnen afzienbare tijd vergund te kunnen worden.

Ter inzage
Het ontwerp projectplan met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 augustus 2018 tot en met 11 oktober 2018. Op 11 september, tijdens het ter inzage leggen van het besluit over de Waterwetvergunning, houdt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Ameland op Ameland een informatiebijeenkomst om belanghebbenden bij te praten over o.a. projectdoelen, proces en de voorkeursvariant. De bochtafsnijding moet medio 2019 gerealiseerd zijn.

De volgende documenten met bijlagen kunt u inzien:

Kennisgeving ontwerp-projectplan waterwet (Pdf, 44 Kb)

Kennisgeving MER-beoordelingsbesluit (Pdf, 52 Kb)

Het ontwerp-projectplan waterwet (ondertekend) (Pdf, 2,4 Mb)

Het MER-besluit (ondertekend) (Pdf, 198 Kb)

De MER-beoordeling (Pdf, 1,7 Mb)

Bijlagen bij het ontwerp-projectplan waterwet

Bijlage 1 - Verkennend Waterbodemonderzoek (Pdf, 3 Mb)

Bijlage 2 - Notitie voorkeursalternatief (Pdf, 1,3 Mb)

Bijlage 3 - Hoogtekaart nieuwe situatie geul voorkeursalternatief (Pdf, 9,8 Mb) en dwarsprofielen (Pdf, 368 Kb)

Bijlage 4 - Inventarisatie kabels en leidingen (Pdf, 687 Kb)

Bijlage 5 - Passende beoordeling (Pdf, 20 Mb)

Bijlage 6 - MER-beoordeling (Pdf, 1,7 Mb)

Bijlage 7 - Notitie stikstofdepositie (Pdf, 929 Kb) met berekening (Pdf, 192 Kb)

Bijlage 8 - Archeologisch bureauonderzoek (Pdf, 4,9 Mb) en inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) (Pdf, 2,5 Mb)

Bijlagen bij de MER- Beoordeling

Bijlage 1 - Notitie stikstofdepositie (Pdf, 929 Kb) met berekening (Pdf, 192 Kb)

Bijlage 2 - Archeologisch Bureauonderzoek (Pdf, 4,9 Mb) en inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) (pdf, 2,5 Mb)

Bijlage 3 - Passende beoordeling (Pdf, 20 mb)

Bijlage 4 - Hydromorfologische effect analyse (Pdf, 2,8 Mb) en Hydromorfologische vervolgstudie (Pdf, 12,3 Mb)

Bijlage 5 - Vooronderzoek explosieven opsporing (Pdf, 20,5 mb)

Bijlage 6 - Notitie voorkeursalternatief (Pdf, 1,3 Mb)

Bijlage 7 - Notitie Uitvoeringsplan (Pdf, 4,7 Mb)

Bijlage 8 - Verkennend waterbodemonderzoek (Pdf, 3 Mb)

Bijlage 9 - Hoogtekaart nieuwe situatie geul voorkeursalternatief (Pdf, 9,8 Mb) en dwarsprofielen (Pdf, 268 kb)