Naar een betrouwbare veerverbinding Ameland
De veerboot naar Ameland kampt al langere tijd met vertragingen. Gemeente Ameland, Rijkswaterstaat en Wagenborg Passagiersdiensten hebben in het zogeheten Open Planproces samen maatregelen afgesproken om de betrouwbaarheid van de veerverbinding naar Ameland te verbeteren. Eind 2016 is de minister van Infrastructuur & Milieu akkoord gegaan met een aantal maatregelen voor de korte termijn.

Bochtafsnijding Vloedgeul
Een van de afgesproken maatregelen is het afsnijden van een bocht in de vaargeul. Dat doet Rijkswaterstaat op een plek waar door natuurlijke processen al een geul aan het ontstaan is: de Vloedgeul. Deze ingreep vermindert de vaartijd en op termijn mogelijk ook de hoeveelheid baggerwerk. Dat is beter voor de aanwezige natuur.

Er zijn drie varianten voor de bochtafsnijding onderzocht. Deze varianten hebben elk hun eigen voor- en nadelen ten aanzien van de aanleg, de hoeveelheid baggeronderhoud, nautische veiligheid, verwachte vaartijdverkorting en impact op de natuur. Om tot een voorkeursvariant te komen zijn onder andere experts, de gemeente Ameland en andere belanghebbenden betrokken. Uit deze gesprekken, bureaustudies over ecologie en morfologie en kostenschattingen, volgt een voorkeursvariant. Rijkswaterstaat heeft dit vervolgens uitgewerkt in een projectplan Waterwet en een vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de expert beoordeling is variant 2 als voorkeursvariant uitgewerkt. Met deze variant wordt voldaan aan het doelbereik en aangesloten bij de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Variant 2 is de variant die de beste combinatie biedt van het bij elkaar brengen van doelbereik, nautiek, en natuurbehoud, en daarmee inpassing binnen wettelijke kaders. Omdat deze bochtafsnijding een kortetermijnmaatregel betreft is het van belang vaart te maken met de uitvoering. Deze variant lijkt daarom het best de verschillende belangen te verenigen, en binnen afzienbare tijd vergund te kunnen worden.

Ter inzage
Het ontwerp projectplan met bijbehorende stukken heeft ter inzage gelegen van 31 augustus 2018 tot en met 11 oktober 2018.

Op 11 september heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente Ameland een informatiebijeenkomst gehouden. Om belanghebbenden bij te praten over o.a. projectdoelen, proces en de voorkeursvariant.

Op het ontwerp Projectplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze ondersteunt de keuze voor variant 2.

Er is een, ondermeer op basis van de zienswijze, aanvulling op het projectplan gedaan,  namelijk op het gebied van monitoring. In paragraaf 9.5 van het projectplan waterwet staat dit beschreven.

De volgende documenten liggen ter inzage:

Kennisgeving projectplan Waterwet bochtafsnijding Vloedgeul vaarverbinding Holwerd – Ameland (Pdf, 68 Kb)

Projectplan Waterwet bochtafsnijding Vloedgeul vaarverbinding Holwerd - Ameland (Pdf, 3 Mb)

en de eerdere bijlagen bij het ontwerp-projectplan:

Bijlage 1 - Verkennend Waterbodemonderzoek (Pdf, 3 Mb)

Bijlage 2 - Notitie voorkeursalternatief (Pdf, 1,3 Mb)

Bijlage 3 - Hoogtekaart nieuwe situatie geul voorkeursalternatief (Pdf, 9,8 Mb) en dwarsprofielen (Pdf, 368 Kb)

Bijlage 4 - Inventarisatie kabels en leidingen (Pdf, 687 Kb)

Bijlage 5 - Passende beoordeling (Pdf, 20 Mb)

Bijlage 6 - MER-beoordeling (Pdf, 1,7 Mb)

Bijlage 7 - Notitie stikstofdepositie (Pdf, 929 Kb) met berekening (Pdf, 192 Kb)

Bijlage 8 - Archeologisch bureauonderzoek (Pdf, 4,9 Mb) en inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) (Pdf, 2,5 Mb)

Voor alle documentatie bij de eerdere ter inzagelegging kunt u gaan naar het archief.