Inhoudsopgave

 

Waarom een Beheersplan Waddenzee?

Hoofddoel van het regeringsbeleid

Het beheersgebied

Internationale samenwerking

Hoofdlijnen van natuur- en milieubeheer

Doelen voor habitats en soorten

 

Natuur en landschap: de dynamiek van het wad

Landschap

Kwelders

Eilandkwelders

Vastelandskwelders

Ontpolderen

Planten

Beweiding

Zeegras

Natuurlijke ontwikkeling van zeehonden

Natuurlijke ontwikkeling van vogels

Het winnen van wadpieren

Milieubeschermingsgebied

Het milieubeheer van de Waddenzee

 

Mensen en de Waddenzee

Regels

Eutrofiëring

Kwaliteit van water en sediment

Normen voor waterkwaliteit

Vergunning voor lozingen in de Waddenzee

Afspraken met het bedrijfsleven over lozingen

Koelwaterlozing

Diffuse bronnen van vervuiling

Aanpak diffuse bronnen

Inzameling van scheepsafval

Olieverontreiniging

Luchtkwaliteit

Waterbodembeheer

Stilteregels

 

Verkeer en vervoer

Scheepvaart

Bakens voor de scheepvaart

Verkeerscentrales

Vuurtorens

Loodsplicht

Rampen voorkomen

Verstoring door scheepvaart

Parkeren van boorplatforms

Onderhoud van vaarwegen

Luchtvaart boven de Waddenzee

Regels voor vliegtuigen

 

Energiebronnen in het Waddengebied

Bijkomstige effecten van energiewinning

Randvoorwaarden bij gaswinning

Plan van Aanpak voor gaswinning

Milieu effect rapportages over proefboringen

Proefboringen: hoe gaat dat?

Windenergie

 

Civiele werken

Inpolderen mag niet

Kabels en buisleidingen in de Waddenzee

Ontgronden

Zandwinning in de Waddenzee wordt afgebouwd

Schelpenwinning

Baggeren volgens de regels

Het baggeren van specie

Het verspreiden en storten van baggerspecie

 

Recreatie en toerisme

Drie recreatiegebieden

Zonering van recreatiegebieden

Verboden recreatie

Recreatieonderzoek Kustwateren

Grote watersport

Jachthavens

Overbezetting van havens in het hoogseizoen

Snelle motorboten

Kanovaren

Surfen

Sportvisserij

Wadlopen

Wandelen, fietsen en zwemmen

 

Visserij

Visserijbeleid

Beheer kokkelvisserij

Beheer mosselvisserij

Visvergunningen

Evaluatie visserijbeleid

 

Militaire activiteiten in het waddengebied

Militaire activiteiten: zo min mogelijk overlast geven

Mokbaai: een amfibisch oefenkamp op Texel

Breezanddijk: munitie uitproberen

Schietrange de Vliehors

Cavalerie-schietkamp Vlieland

De 25 mm schietbaan Marnewaard

Helikopters boven de wadden

Laagvliegroute buiten gebruik

 

Wetten voor de Waddenzee

Natuurbeschermingswet

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Wet Bodembescherming

Wet Milieubeheer en Provinciale Milieuverordening

Wet Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke verordening

Inspectie en handhaving van regels

In naam der wet! Opsporing

 

Onderzoek en monitoring

Monitoring van sociaal-economische ontwikkelingen

Voorlichting en educatie