Verlsag consultatieronde Vlieland

Verslag van de consultatiebijeenkomst op Vlieland d.d. 19 februari 2004

 

Aanwezig

7 eilandbewoners, de heer Van de Mark (burgemeester van Vlieland en voorzitter van de avond), Jan Jaap Hooft (LNVN), Gerrit van Brakel (LNVN), Sandra Mack (LNVN, verslag) en Marica van de Weerd (stagiaire communicatie)

 

Opening

De burgemeester heet alle aanwezigen welkom. Vervolgens draagt hij het woord over aan de heer Hooft van het ministerie van LNV. De heer Hooft geeft uitleg over de agenda. Het zal eerst gaan over de nieuwe Leidraad opvang zeehonden (Gerrit van Brakel) en na de pauze over de volgende trilaterale regeringsconferentie in 2005 (Jan Jaap Hooft).

 

Leidraad opvang zeehonden

De heer van Brakel vertelt over het tot stand komen en over de inhoud van de Leidraad opvang gewone en grijze zeehonden. In het kort zijn de consequenties hiervan dat men terughoudend omgaat met de opvang met in het wild levende dieren. Indien een dier door direct toedoen van de mens ziek of verwond is geraakt geldt de zorgplicht. Indien een dier door natuurlijke oorzaken ziek is geworden dan geldt die zorgplicht niet. In de praktijk betekent dat, dat eerst afgewacht dient worden of het dier zich zelf weet te redden dan wel of,in het geval van huilers, de moeder misschien niet toch nog in de buurt is.

 

Reacties n.a.v. de presentatie

Er wordt gevraagd of de andere twee landen gezien het feit dat ze anders over zeehondopvang denken zich wel in de Nederlandse leidraad kunnen vinden. LNV legt uit dat er verschillen in de leidraden van de drie landen zitten. Er is een bandbreedte afgesproken, waarbinnen alle landen zich kunnen vinden.

 

De vragen leidden tot een levendige discussie over de noodzaak van zeehondenopvang. De meningen hierover zijn zeer verdeeld onder de deelnemers. Een vertegenwoordiger van Pieterburen geeft aan er niet mee ééns te zijn dat een aantal deelnemers suggereert dat Pieterburen actief op zoek gaat naar zeehonden. Dat is niet zo. De zeehonden komen binnen, omdat mensen ze gevonden hebben, of omdat ze door een storm van de zandbank afgespoeld zijn. Pieterburen is geen commerciële instelling. Doel is om zeehonden gezond weer uit te zetten. Iedereen die zich ervan een beeld wil maken is hartelijk uitgenodigd om bij Pieterburen te komen kijken.

 

Ook was er discussie over hoe mensen moeten handelen als ze een zeehond tegen komen. Een groot deel van Vlieland is vrij toegankelijk voor iedereen en vaak is het zo druk op het strand dat de moeder waarschijnlijk niet terug zal komen. Er wordt opgemerkt dat zeehonden op het strand juist toeristen trekken. Je kunt een zeehond niet laten liggen, omdat dat heel snel bekend zou worden. LNV antwoordt dat de leidraad niet precies voorschrijft hoe je in alle voorkomende situaties moet handelen. De leidraad hanteert de lijn dat onder deskundige leiding elke situatie eerst apart moet worden bekijken voordat men gaat handelen. LNV benadrukt dat aan te raden is om even op enige afstand te wachten om te zien of bijvoorbeeld de moeder van een huiler toch naar het jong toe komt.

Als probleem wordt gezien dat bezoekers vaak niet weten hoe ze het beste kunnen handelen als ze een zeehond tegen komen. Als b.v. stukken strand afgezet worden, omdat er huilers liggen, lopen bezoekers er vaak alsnog naartoe. Men is het erover ééns dat er meer gedaan kan worden aan voorlichting richting bezoekers van de eilanden. Ook is het noodzakelijk dat LNV samen met de gemeentes en de opvangcentra een praktische invulling gaat geven aan de leidraad en de voorlichting hieromtrent.

 

LNV geeft aan dat er bij behoefte vanuit de bewoners ook tijdens de volgende consultatie nog altijd de mogelijkheid is om na kennisname van de Leidraad erover te discussiëren

 

Trilaterale regeringsconferentie 2005

De heer Hooft geeft aan dat LNV met de voorbereidingen voor de volgende conferentie in 2005 gestart is. De trilaterale conferentie zal voor het eerst op een waddeneiland plaatsvinden. Hierdoor wil LNV benadrukken dat bewoners en gebruikers steeds meer betrokken worden bij bestuur en beleid van de Waddenzee. Volgens de heer Hooft is inbreng van bewoners en gebruikers onmisbaar voor het draagvlak van de Nederlandse inbreng tijdens de conferentie. De huidige consultatie is een startbijeenkomst om bewoners bewust te maken van wat er speelt en op de agenda staat. LNV zal dit jaar vóór de zomer nog terug komen om specifiek over Werelderfgoed te praten. Er zal dan van te voren door LNV informatie verspreid worden, zodat men zich een mening erover kan beelden. De drie landen hebben in Esbjerg in 2001 afgesproken het communicatieproces rond Werelderfgoed vóór de volgende conferentie af te ronden, zodat op Schiermonnikoog bepaald kan worden of er in de drie landen wel of niet voldoende draagvlak is voor een mogelijke aanwijzing. Het is een voorwaarde van de UNESCO dat bij de bewoners van het aan te wijzen gebied draagvlak aanwezig is. Een Werelderfgoed nominatie kan dus niet door de nationale overheid opgelegd worden. Bij volgende bijeenkomsten zal er ook een vertegenwoordiger van het ministerie van V&W aanwezig zijn in verband met onderwerpen die primair dat ministerie aangaan zoals scheepsveiligheid.

 

Vervolgens gaf de heer Hooft uitleg over de stand van zaken m.b.t. de volgende uit de Verklaring van Esbjerg (2001) voortvloeiende onderwerpen:

  • Het Waddenzee Forum
  • Het trilaterale monitorings- en beoordelingsprogramma
  • Landschap en cultureel erfgoed
  • Evaluatie van de trilaterale samenwerking
  • Kustbescherming en stijging van de zeespiegel
  • Wereldnatuurerfgoed

De volgende nieuwe onderwerpen wil LNV graag agenderen. Hier is nog niet met Duitsland en Denemarken over gesproken.

  • Rol Wetenschappelijke Waddensymposia
  • Windturbines
  • Recht doen aan culturele identiteit bewoners
  • Trilaterale samenwerking en Europese regelgeving

Samenvatting van vragen en opmerkingen n.a.v. de presentatie

Naar aanleiding van een artikel over de mogelijke invloed van grootschalige windturbine parken in de Noordzee op het weer op de zee en ook op het land, legt LNV uit dat er nader onderzoek naar gedaan wordt. Op dit moment is er nog voldoende over bekend.

De burgemeester voegt toe dat windturbine parken in de Waddenzee al jaren onderwerp van bespreking van de drie landen zijn. LNV legt uit dat de landen erover ééns zijn dat er geen parken in de Waddenzee geplaatst mogen worden. De discussie gaat op dit moment over het plaatsen van turbines in de Noordzee.

 

De vraag wordt gesteld waarom Europese regelgeving op de agenda zal staan. Er wordt ervan uitgegaan dat dit door Brussel en niet door de drie landen bepaald wordt. LNV legt uit dat het erover gaat dat de landen m.b.t. Europese regelgeving dezelfde beleidsdoelen hanteren. De drie landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de Waddenzee als één gebied. Doel moet zijn dat de beleidsdoelstellingen van de landen overéén komen en door toepassing van nationale wetten worden geïmplementeerd.

 

LNV licht toe dat zodra de discussie rond schelpdiervisserij in Nederland afgerond is dit ook in trilateraal verband besproken zal worden. Ook het Waddenzeeforum behandeld dit onderwerp.

 

Er wordt aan LNV gevraagd waarom schelpdiervisserij beperkt wordt als er toch een Japanse oester plaag is. LNV geeft aan dat er op dit moment over nagedacht wordt hoe men hiermee om te gaan.

 

Er wordt geklaagd dat er zo moeilijk met schelpenwinning omgegaan wordt en dat de waddeneilanden (behalve Vlieland) proberen om schelpenwinning tegen te houden. LNV zal dit meenemen.

 

LNV legt uit dat er geen defensie onderwerpen op de agenda staan. De drie landen behandelen dit in een ander verband.

 

Op de vraag waar Werelderfgoed goed voor is, antwoordt LNV dat het een herkenning van de Waddenzee als uniek gebied op wereldschaal is. Het is te vergelijken met een soort drie sterren voor een restaurant. Nederland heeft overigens door toetreding tot de UNESCO de plicht om geschikte gebieden aan te melden.

 

LNV roept ter afsluiting iedereen op om over mogelijke aanvullende onderwerpen voor de conferentie in 2005 na te denken.