Toeristische organisaties willen Waddengebied als Werelderfgoed

Bron: Vereniging Wadvaarders

Datum: 23 maart 2005

 

Na aanvankelijke bezwaren, heeft een aantal toeristische organisaties, die actief zijn in het Waddengebied, besloten de mogelijke nominatie van het Waddengebied als werelderfgoed te ondersteunen.

 

Het zijn de vereniging Wadvaarders en de ANWB, het Watersportverbond, de "bruine-vloot-schippers" (landelijk: BBZ en Harlingen: VBZH), de vereniging Toerzeilers, de Groninger wadloop-organisaties en de kanovaarders.

 

De eerdere bezwaren tegen deze nominatie waren gericht tegen de aanvankelijke eenzijdige nadruk op de natuurbescherming bij het aanwijzen van het Waddengebied als Werelderfgoed. De toeristische organisaties vinden de belevingswaarde van dit unieke gebied van even groot belang. Nu het ministerie van LNV de nominatie niet alleen baseert op de natuurwaarden van het gebied, maar ook op de menselijke aanwezigheid en op de natuurbeleving, zijn de aanvankelijke bezwaren voor de toeristische organisaties weggenomen en steunen ze de nominatie van harte. De toeristische organisaties zijn verheugd over de toezegging van de minister, dat de erkenning van het Waddengebied als Werelderfgoed niet betekent dat er nieuwe regelgeving van kracht wordt . Het gaat hier immers om een internationale erkenning, niet meer en niet minder.

 

De toeristische organisaties in het Waddengebied vinden dat het gebied deze erkenning als Werelderfgoed verdient, omdat het een gebied is waar hoge natuurwaarden harmoniëren met menselijke aanwezigheid en allerlei vormen van recreatieve natuurbeleving. Wel vinden ze dat recreanten en toeristen er mede voor moeten zorgen dat de natuurwaarden in het Waddengebied behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden. Dat is in het belang voor hun eigen belevingswaarde. Door goede informatievoorziening en voorlichting, waar nodig aangevuld met strenge handhaving, is het mogelijk om recreanten en toeristen verantwoord met dit unieke gebied te laten omgaan. Door de natuur van nabij te kunnen beleven neemt de waardering voor de natuur in het gebied alleen maar toe en wordt de bezoeker vanzelf ambassadeur van het gebied. Dit samenspel tussen natuurbehoud en natuurbeleving is van wezenlijk belang voor het draagvlak onder bewoners en bezoekers van het gebied voor de te nemen maatregelen, die de natuur in het gebied moeten beschermen.

 

Vooral deze combinatie van natuur en natuurbeleving maakt dat het Waddengebied de titel Werelderfgoed verdient.