IMARES rapport onderbouwt universele waarden

In mei 2007 verscheen een rapport dat nauwkeurig beschrijft wat de Waddenzee uniek maakt op wereldschaal.

Het rapport is geschreven door onderzoeksinstituut Wageningen IMARES, locatie Texel. Het ministerie van LNV vroeg om het rapport, omdat de aanvraag voor een nominatie als werelderfgoed goed moet worden onderbouwd.

Ecologisch
Het rapport beschrijft de uitzonderlijke universele waarden van de Waddenzee voor zover het gaat om ecologische processen en biodiversiteit. De titel luidt dan ook "The Outstanding Universal Values of the Wadden Sea: an ecological perspective".

Bijlage
Het ministerie van LNV coördineert de voorbereidingen van de nominatie voor Nederland. Nederland en Duitsland gaan de informatie bij dit rapport gebruiken voor het nominatiedossier dat beide landen gezamenlijk opstellen. Het hele rapport komt als bijlage bij het dossier.

Klik hiervoor een digitale versie van het rapport.

voor meer informatie: www.waddenzeewerelderfgoed.nl