Verslag consultatieronde Ameland

Verslag van de consultatiebijeenkomst op Ameland d.d. 8 maart 2004

 

Aanwezig

18 eilandbewoners, Piet IJnsen (wethouder van Ameland, voorzitter), Jan Jaap Hooft (LNVN), Gerrit van Brakel (LNVN), Marica van de Weerd (stagiaire communicatie) en Afina de Noord (LNVN, verslag)

 

Opening

De wethouder heet alle aanwezigen welkom. Vervolgens draagt hij het woord over aan de heer Hooft van het ministerie van LNV. De heer Hooft geeft uitleg over de agenda. Het zal eerst gaan over de nieuwe Leidraad opvang gewone en grijze zeehonden (Gerrit van Brakel) en na de pauze over de volgende trilaterale regeringsconferentie in 2005 (Jan Jaap Hooft).

 

Leidraad opvang gewone en grijze zeehonden

De heer Van Brakel vertelt over het tot stand komen en over de inhoud van de Leidraad opvang gewone en grijze zeehonden. In het kort zijn de consequenties hiervan dat men terughoudend omgaat met de opvang van in het wild levende dieren. Dat wil zeggen dat wanneer er bijvoorbeeld een huiler wordt gevonden, er eerst op enige afstand gewacht moet worden, om te zien of de moeder toch niet weer terugkomt. Indien een zeehond door direct toedoen van de mens ziek of gewond raakt, dan geldt de zorgplicht.

 

Reacties n.a.v. de presentatie

Een deelnemer geeft aan dat er een verschil is tussen een zeehond die strandt op het wad of een plaat en een zeehond die strandt op het strand. Zeehonden op het strand trekken immers toeristen aan. Een andere eilandbewoner geeft aan dat niet elke gestrande zeehond naar de opvang moet. Op die manier houd je zwakte in stand. Ook hierover hebben de toeristen vaak andere gedachten. LNV geeft aan dat toeristen vaak niet weten hoe ze het beste kunnen handelen als ze een zeehond tegen komen. Daarom is het belangrijk om de toeristen hierover te informeren bijv. via een folder om terughoudend te zijn.

 

Er wordt gevraagd of er ook ziekten onder de zeehonden voorkomen, waardoor ze na opvang beter niet terug kunnen naar de natuur. LNV geeft aan dat dit zich nog nooit heeft voorgedaan. Als de centra bijv. in bloedproeven zien dat een opgevangen zeehond een ziekte heeft die de populatie in gevaar kan brengen, gaat LNV ervan uit dat dit gemeld wordt en dat de zeehond niet wordt teruggezet. Kunnen er ook geen ziekten van de gewone hond overgedragen worden op de zeehond? LNV geeft aan dat dit niet bekend is.

 

Uit de zaal kwam de vraag hoever Duitsland en Denemarken zijn met hun Leidraad. Nederland, Denemarken en Duitsland (Schleswig-Holstein en Niedersachsen) hebben elk hun eigen leidraad. Er zijn verschillen in de leidraden van de drie landen. Er is een bandbreedte afgesproken, waarbinnen alle landen zich kunnen vinden. Iemand wil weten of de jacht op zeehonden weer geopend wordt als het aantal zeehonden boven een bepaald aantal komt. LNV geeft aan dat dit niet aan de orde is. Er is geen bovengrens vastgesteld. De berichten in de kranten over het schieten van zeehonden in Denemarken, zijn dan ook pertinent onjuist.

 

Wanneer de populatie zeehonden groeit tot 15.000/16.000 zul je overal in de Waddenzee zeehonden zien. Worden er dan nog meer gebieden gesloten? Voordat gebieden gesloten worden overlegd LNV met de beheersoverleggroepen op de eilanden. De ervaring van één van de aanwezigen is echter dat als het in het BOG komt, het wordt opgelegd. LNV geeft aan dat uitvoering van de Natuurbeschermingswet in de Waddenzee een taak is van de overheid, maar dat gebieden niet zonder overleg worden gesloten.

 

Een deelnemer stelt vast dat Ecomare een ander beleid voert dan Zeehondencrèche Pieterburen. LNV geeft aan dat beide centra zich bewegen binnen de bandbreedte van de Leidraad.

 

Er wordt gevraagd of er ook LNV-geld naar de opvangcentra gaat. LNV maakt duidelijk dat er geen financiële steun wordt gegeven aan de centra.

 

LNV geeft aan dat er bij behoefte vanuit de bewoners ook tijdens de volgende consultatie nog altijd de mogelijkheid is om na kennisname van de Leidraad erover te discussiëren.

 

Trilaterale regeringsconferentie 2005

De heer Hooft geeft aan dat LNV met de voorbereidingen voor de volgende conferentie op 2 en 3 november 2005 gestart is. De trilaterale conferentie zal voor het eerst op een waddeneiland plaatsvinden, namelijk Schiermonnikoog. Hierdoor wil LNV benadrukken dat bewoners en gebruikers steeds meer betrokken worden bij bestuur en beleid van de Waddenzee.Volgens de heer Hooft is de inbreng van bewoners en gebruikers onmisbaar voor het draagvlak van de Nederlandse inbreng tijdens de conferentie. De huidige consultatie is een startbijeenkomst om bewoners bewust te maken van wat er speelt en op de agenda staat. LNV zal dit voorjaar nog terugkomen om specifiek over Werelderfgoed te praten. In overleg met de gemeente zal door LNV van te voren informatie worden verspreid, zodat men zich hierover een mening kan vormen. De drie landen hebben in Esbjerg in 2001 afgesproken het communicatieproces rond Werelderfgoed vóór de volgende conferentie af te ronden, zodat op Schiermonnikoog bepaald kan worden of er in de drielanden wel of niet voldoende draagvlak is voor een mogelijke aanwijzing. Het is een voorwaarden van Unesco dat bij de bewoners van het aan te wijzen gebied draagvlak aanwezig is. Het gemeentebestuur is uiteindelijk degene die kan bepalen of er voldoende draagvlak aanwezig is. Bij de volgende bijeenkomsten zal er ook een vertegenwoordiger van het ministerie van V&W aanwezig zijn in verband met onderwerpen die primair dat ministerie aangaan zoals scheepsveiligheid.

 

Vervolgens gaf de heer Hooft uitleg over de stand van zaken m.b.t. de volgende uit de Verklaring van Esbjerg (2001) voortvloeiende onderwerpen:

  • Het Waddenzee Forum
  • Het trilaterale monitorings- en beoordelingsprogramma
  • Landschap en cultuur erfgoed
  • Evaluatie van de trilaterale samenwerking
  • Kustbescherming en stijging van de zeespiegel
  • Wereldnatuurerfgoed

De volgende nieuwe onderwerpen wil LNV graag agenderen:

  • Rol wetenschappelijk waddensymposia
  • Windturbines
  • Recht doen aan culturele identiteit bewoners
  • Trilaterale samenwerking en Europese regelgeving

Reactie n.a.v. presentatie

Een deelnemer vraagt geen consultatie te plannen in de zomer i.v.m. het toeristisch seizoen.

Uit de zaal wordt opgemerkt dat Ameland graag zijn eigen identiteit wil behouden en dat die identiteit niet wordt bepaald door drie landen. LNV geeft aan hiervoor begrip te hebben, maar wel te zijn gebonden aan Europese regelgeving. Misschien is het kleinschalig historisch medegebruik de manier waarop LNV hieraan invulling gaat geven. De werkgroepen op de eilanden hebben aan een notitie gewerkt, waarin is geïnventariseerd wat kleinschalig historisch medegebruik volgens de eilandbewoners inhoudt. De notitie zal in het OOW worden besproken en daarna aan LNV worden voorgelegd.

 

In eerdere consultatierondes is er ook gesproken over Werelderfgoed. Een deelnemer is benieuwd naar de uitkomst daarvan m.b.t. het draagvlak. LNV meldt dat het draagvlak ongeveer fiftyfifty was. De bedoeling is om in de volgende consultatieronde specifiekere informatie over het Werelderfgoed te geven. Allen zijn het er over eens dat goed informeren belangrijk is. Een deelnemer heeft het gevoel dat LNV de nominatie er door wil drukken. Dit is echter niet aan de orde. Unesco eist dat er voldoende draagvlak bij de bewoners en gebruikers van het gebied aanwezig is. De minister van LNV zal niet aan dit onderwerp gaan trekken als er geen draagvlak is bij de bewoners. Nederland zal de mogelijke aanwijzing van de Waddenzee als Wereldnatuurerfgoed alleen steunen als ook Duitsland en Denemarken meedoen.

 

Er wordt steeds gesproken over de waddeneilanden. Een deelnemer vraagt zich af of er ook gesproken wordt met de vaste wal gemeenten. LNV zal ook met de vaste wal gemeenten overleggen. De Vereniging van Waddenzeegemeenten denkt nog na over de manier waarop zij de consultatie willen vormgeven. Ook de belangenorganisaties zullen worden geïnformeerd via bijv. de eigen gemeente.

 

De bijeenkomst wordt door de voorzitter afgesloten.