Werkwijze

Het Regionaal College Waddengebied heeft een regiegroep ingesteld om de opstelling van deel A van het B&O-plan te begeleiden. De regiegroep bestaat uit 1 RCW lid namens de gemeenten, 1 RCW lid namens de provincies, 1 RCW lid namens de waterschappen, 1 RCW lid namens het rijk en 1 lid namens de natuurterreinbeherende organisaties. De Regiegroep wordt voorgezeten door de voorzitter van het RCW de heer Jorritsma samen met zijn co- regisseurs de heer Derksen van het ministerie VROM. Uitgangspunt voor de regiegroep is dat het B&O-plan verder bouwt op alle beleidsstukken die er al zijn, er moeten geen discussies worden overgedaan.
Omdat het RCW er aan hecht dat het plan gezamenlijkheid uitstraalt en gedragen wordt door Raden, Staten en maatschappelijke organisaties is het proces gestart met een consultatieronde langs overheden en maatschappelijke organisaties. Vertegenwoordigers van Raden en Staten zijn periodiek geïnformeerd en geconsulteerd. Er zijn diverse thematische workshops georganiseerd met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor een nadere verdieping van bepaalde vraagstukken. En dilemma's en concepten zijn verschillende keren aan het voltallige RCW voorgelegd.

De weg naar het Beheer & Ontwikkelingsplan deel A bestond uit verschillende stappen. Inmiddels  is de laatste stap afgerond. Het najaar van 2008 is gebruikt voor de communicatie met raden, staten, waterschapsbesturen, belangenorganisaties en burgers over het concept B&O-plan en de uitwerking van de afspraken. Gedurende het voorjaar van 2009 is het plan en het bijbehorende convenant behandeld in alle algemeen besturen van de waddenoverheden. Op de Waddentoogdag op 30 mei 2009 was de formele afronding met de ondertekening van het convenant door 2 ministers, 1 staatssecretaris, 1 gedeputeerde, 1 burgemeester en 1 dijkgraaf. De handtekeningen van de overige bestuurders waren al gezet.

Voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden op de volgende data en plaatsen:Ameland, 1 december, Hippolytushoef, 3 december, Warffum, 4 december, Vlieland, 8 december, Terschelling, 9 december, Dokkum, 10 december, Harlingen, 15 december,  Schiermonnikoog, 17 december, Texel, 5 januari 2009, Eemsmond 1 april, Leeuwarden 2 april en Den Helder 26 mei. Tijdens deze bijeenkomsten is gebruik van een visueel communicatiemiddel; een kaart van kansen.

Klik hier om de poster te vergroten

 

Voor deze reeks van bijeenkomsten is de aftrap verricht door RCW voorzitter John Jorritsma. Een verslag van deze startbijeenkomst vindt u hier (pdf, nieuwsbrief 1 december 2008). Een verslag van de andere bijeenkomsten in het waddengebied vindt u hier (pdf, nieuwsbrief 19 december 2008). Ga naar het overzicht van de nieuwsbrieven

Ter informatie alle stappen die aan de vaststelling vooraf zijn gegaan:

1. In het najaar 2006 is in de voorbereidingsfase een serie kennismakingsgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

2. Als basis voor het B&O-plan zijn de uitgangspunten uit het bestaande beleid voor het Waddengebied op hoofdlijnen samengevat. Het gaat dan onder meer om de Derde Nota Waddenzee, de aanwijzing tot Natura 2000-gebied, Kaderrichtlijn Water, streekplannen, bestemmingsplannen. Tegelijkertijd zijn de vragen die in het B&O-plan beantwoord moet worden, op een rij gezet. Dit betreft onder meer opgaven uit de Derde Nota Waddenzee die verdere uitwerking behoeven en de afstemming tussen Derde Nota Waddenzee, Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water.

3. Voor de uitwerking van de inhoud zijn verschillende specialisten geraadpleegd. Met hun inbreng zijn verschillende keuzemogelijkheden voor bepaalde beleid- en beheervraagstukken voorbereid. Dan gaat het bijvoorbeeld om de uitwerking van landschappelijke kwaliteiten (zoals openheid of duisternis), de grenzen van referentiegebieden en de stimulans van sociaal-economische ontwikkeling. De informatie, kansen, knelpunten en mogelijke uitspraken zijn per onderwerp op een werkblad verzameld.

4. De centrale beleid- en beheervraagstukken zijn besproken in workshops. Voor de thema's natuur, recreatie, havens en vaargeulen en visserij is aangesloten bij het Kaderrichtlijn Water proces door deze discussies te voeren in de themagroepen die speciaal voor het KRW proces zijn ingesteld. Voor het thema landschap en cultuurhistorie is een combinatie gemaakt met een workshop over Lancewad. Over de wenselijke sociaal-economische ontwikkelingen is een aparte workshop gehouden. Hier is in alle openheid met betrokkenen uit beleid, onderzoek en maatschappij gediscussieerd over te maken keuzes. Het geheel van opgaven en mogelijke keuzes is op een werkbijeenkomst met ambtenaren van de verschillende overheden doorgesproken. Ook die bijeenkomst leverde weer waardevolle aanvullingen op.

5. Met Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV en de provincies vindt afstemming plaats ten aanzien van de processen voor Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en B&O-plan. 

6. De resultaten van de workshops zijn benut bij de uitwerking van deel A van het B&O-plan. De kernpunten voor het concept van deel A zijn in januari 2008 in het RCW besproken (zie het verslag van het RCW van 10-01-08)

7. Na de verwerking van het commentaar van het RCW zijn in februari de kernpunten met de colleges van B&W, de colleges van GS, de dagelijkse besturen van de waterschappen en de beheerraad besproken. De uitkomsten van deze besprekingen zijn verwerkt in een concept B&O-plan

8. Het RCW heeft dit concept plan op 15 mei met de Beheerraad besproken. Daarna is het concept afgerond en op 9 juni heeft het RCW het concept B&O-plan Deel A vastgesteld.

9. Op 21 juni 2008 is het door het RCW vastgestelde conceptplan met de minister van VROM besproken. Afgesproken is om de afspraken en agenda van deel A spoedig uit te werken in concrete maatregelen (deel C) en om op de toogdag 2009 een door alle raden, staten en waterschapsbesturen onderschreven B&O plan te hebben. Voor het vastleggen van de instemming van alle overheden is vervolgens een convenant ontwikkeld.

10. Het najaar van 2008 is gebruikt voor de communicatie met raden, staten, waterschapsbesturen, belangenorganisaties en burgers over het concept B&O-plan, de uitwerking van de afspraken en het convenant.

11. Het voorjaar van 2009 is door alle overheden benut om het plan en convenant in eigen huis (raden, staten, algemeen besturen) te bespreken en de instemming te verkrijgen.

12. Op 30 mei 2009 is de laatste stap gezet en het proces afgerond met het zetten van de laatste handtekeningen onder het  convenant Beheer & Ontwikkelingsplan waddengebied, Léven in de Wadden.