Veel gestelde vragen B en O plan

Tijdens de informatiebijeenkomsten over het Beheer- en Ontwikkelingsplan deel A, Léven in de Wadden kwamen sommige vragen meermalen aan de orde. Onderstaand een aantal hiervan.


Wat is de status van "Léven in de Wadden" gezien vanuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro)?

Het Beheer- en Ontwikkelingsplan ontleent zijn status aan de instemming van de overheden met dit plan, niet aan de Wro. Het is geen interbestuurlijke structuurvisie
Léven in de Wadden is de uitwerking van de 3e nota Waddenzee in combinatie met het beleid en de wensen van de gemeenten, provincies en waterschappen. Het vervangt niet de 3e nota Waddenzee, de bestemmingsplannen of de provinciale beleidsplannen, het brengt deze beleidsdocumenten samen. Het wordt het koersdocument voor alle betrokken overheden.

Komt er nog een "gewone" inspraakprocedure ?

Voor de instemming door de raden, staten, waterschapsbesturen en departementen met het plan is geen officiële inspraakprocedure vereist. In het traject naar dit concept is er uitgebreid met vertegenwoordigers van allerlei organisaties en besturen gesproken.
Op het moment dat de koers door een gemeente of provincie verwerkt wordt in bestemmingsplannen of structuurvisies komt daar officiële inspraak aan de orde.

Wat wordt bedoeld met herstel van robuustheid en veerkracht van de natuur?

Herstel van de robuustheid en veerkracht betekent dat we een gebied willen waar de natuur tegen een stootje kan, waarmee ook ruimte ontstaat voor (meer) medegebruik. Een Waddengebied waar bijvoorbeeld de verschillende soorten vis die er thuis horen, er ook voorkomen en in flinke hoeveelheden. Waar de zeehonden zichzelf kunnen redden, ook bij een virus. En een gebied waar er voldoende voedsel is en broedplaatsen zijn voor de vogels. Om dat te bereiken moeten we de natuurlijke processen als uitgangspunt nemen en bijvoorbeeld de overgangen tussen zoet en zout water zodanig inrichten dat de vissen heen en weer kunnen trekken.

Zijn de inzichten van de commissie Veerman (Deltacommissie) over de stijging van de zeespiegel al in het plan verwerkt?

Het rapport van de commissie Veerman is uitgekomen nadat het concept B&O-plan in het RCW is vastgesteld. Uiteraard wordt bij de uitwerking van de afspraken en agenda rekening gehouden met nieuwe inzichten en kennis. Eén van de opgaven voor "Léven in de Wadden" is het waarborgen van de veiligheid van de bewoners. Met de uitwerking van deze afspraak moeten alle betrokkenen dus komende jaren samen aan de slag.

In hoeverre zijn Duitsland en Denemarken bij het opstellen van "Léven in de Wadden" betrokken?

Duitsland en Denemarken zijn niet direct bij het opstellen van dit plan betrokken. Het plan strookt uiteraard wel met het gezamenlijk waddenbeleid dat met deze landen samen wordt gevoerd. Door het internationale Waddenzeesecretariaat wordt het proces van dit plan ook met belangstelling gevolgd, want ook  de beleidsontwikkeling in trilateraal verband staat niet stil.

Wanneer is deel B van het B&O-plan klaar?

Deel B omvat een reeks van plannen variërend van de beheerplannen Kaderrichtlijn Water en Natura 200 tot het convenant Vaarrecreatie en bestemmingsplannen. Een aantal daarvan moeten op een vastgestelde termijn klaar zijn, zoals de beheerplannen Kaderrichtlijn Water in 2010 en Natura 2000 in 2011. Voor andere plannen, zoals nieuwe bestemmingsplannen Waddenzee is dat niet aan te geven.

Betekent het B&O-plan deel A nieuwe regelgeving?

Het  B&O-plan deel A brengt geen beperkingen of  regelgeving met zich mee. Alle overheden houden hun eigen bevoegdheden. Het plan brengt juist kansen in beeld en dichterbij.

Wat betekent B&O-plan deel A voor het kleinschalig historisch medegebruik?

Dit plan heeft geen effecten op het kleinschalig historisch medegebruik

Waarom staan er alleen overheden als betrokkenen genoemd bij de Afspraken in het B&O-plan

De overheden hebben de opdracht gekregen om dit plan te maken. Dit is weliswaar gebeurd in samenspraak met bijvoorbeeld de terreinbeheerders, maar de overheden hebben de eerste verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het ontwikkelingsperspectief gerealiseerd wordt. Uiteraard kunnen - en doen - ze de uitvoering niet alleen.

Hoe wordt de uitvoering van de Afspraken in het B&O-plan gefinancierd

Bij de concretisering van de afspraken in deel C in projecten en acties komt ook de financiering van deze projecten en acties aan de orde. Het is wel de verantwoordelijkheid van overheden om zich in te spannen dat de financiering rond komt, maar het is heel goed mogelijk dat (een deel van) de financiering uit subsidies, van het bedrijfsleven of van particuliere organisaties komt. Door de acties te koppelen aan de eigen beleidsagenda kan ook meer met dezelfde middelen worden gedaan.
Met dit plan wordt ook richting gegeven aan de besteding van het Waddenfonds. In ieder geval is dat een mogelijkheid voor financiering van additioneel beleid en projecten.

Wat betekent het B&O-plan voor bedrijvigheid nabij de Waddenzee?

Het B&O-plan omvat een aantal afspraken voor het onderzoeken en uitwerken van kansen voor de ontwikkeling van havens, vernieuwing in de landbouw, stimulering van toerisme. Uiteraard gaat dat in samenwerking met het bedrijfsleven gebeuren.