Persbericht OOW

Op 4 en 5 november jongstleden waren de raadsleden van de Waddeneilanden bijeen op het eiland Terschelling. De opkomst was bijzonder groot: ongeveer 80% van de raadsleden van de vijf eilanden bezocht het congres. Gespreksonderwerpen waren: uitbreiding van de samenwerking tussen de eilanden, Wereld Erfgoed en het rapport van de commissie Meijer.

 

Ten aanzien van de samenwerking tussen de eilanden werd geconcludeerd dat uitbreiding van de samenwerking een goede kans is om als eilanden in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Een in te stellen "Eilander Raad" dient de kaders te stellen voor het "Eilander College" die ruimte bieden voor initiatieven tot samenwerking op een breed vlak. Deze raad - welke zal worden samengesteld uit raadsleden van de eilanden - zal zich op basis van een eigen agenda vooral gaan richten op zaken die het gehele Waddengebied aan gaan; investeren in een verbetering van de kwaliteit van de locale organisaties en de dienstverlening aan de burger. Het sleutelwoord hierbij: solidariteit. Binnenkort zullen op alle eilanden voorstellen van het Algemeen Bestuur van het Overleg Orgaan Waddeneilanden aan de orde te komen om deze samenwerking te effectueren.

 

De problematiek van het Wereld Erfgoed is in de afgelopen periode op alle eilanden onderwerp van bespreking geweest. Tijdens het congres was voornamelijk het draagvlak rond dit thema onderwerp van discussie. Op dit moment zijn er vooral op het punt van mogelijke extra regelgeving en belemmeringen voor de inwoners van het gebied nog te veel vraagpunten en onzekerheden om tot een afgeronde mening te komen. Gedurende de beraadslaging werd een videoboodschap van de minister van Landbouw, de heer Veerman, getoond waarin deze aangaf begrip te hebben voor de twijfels en met het aanbod kwam een aantal afspraken vast te leggen in een convenant. Voor de raadsleden was dit aanleiding nu nog niet tot meningsvorming te komen, maar het dagelijks bestuur van het OOW opdracht te geven om, in overleg met het ministerie, een conceptconvenant uit te werken. De inhoud van dit convenant zal gericht moeten zijn op het wegnemen van de angst dat de Wereld Erfgoed status een vermeerdering van regels en belemmeringen tot gevolg zal hebben. In het voorjaar van 2005 zal deze aan de vijf Waddengemeenteraden ter beoordeling voor te leggen.

 

Ten slotte is van gedachten gewisseld over een petitie zoals door de gemeenteraad van Texel is aangenomen inzake de uitwerking van het rapport Meijer. In de petitie wordt gepleit de omvang van het Waddenfonds te handhaven op € 800 miljoen. Ten aanzien van de besteding van het fonds worden vervolgens voorstellen gedaan om, naast investering in natuur, ook te investeren in cultuurhistorie en landschap en de mogelijkheden te onderzoeken om de veerboten naar en het openbaar vervoer op de eilanden te laten draaien op plantaardige olie. Hier is niet alleen een milieubelang mee gediend, maar kan wellicht ook de landbouw in het Noorden des Lands een positieve impuls krijgen.

 

De petitie is uiteindelijk door het Waddencongres aangenomen en zal op 9 november aanstaande worden aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie, die zich op dat moment over het rapport Meijer zal buigen.