Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Herkauwende runderen op de kwelder. Foto: Petra Daniëls

Beweiding op de kwelder

Door: Cora de Leeuw
Datum: 28 november 2019

Veel kweldergebieden in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme Zeekweek-vegetatie. Door een combinatie van beheervormen, zoals intensieve beweiding, ‘niets doen’ en een meerjarige afwisseling van lichte en intensieve beweiding kan de diversiteit aan planten, ongewervelde dieren, muizen, broedvogels en overwinterende vogels toenemen. Lees meer.

Clavaria zollingeri, een opvallend paars gekleurde ametistknotszwam. Bron: Wikimedia

Pimpelpaarse paddenstoelen

Door: Hans Revier
Datum: 14 november 2019

Door de sterke afwisseling van leefomstandigheden zijn in het waddengebied allerlei micro-habitats ontstaan waar je vele soorten paddenstoelen kun waarnemen.In de stuivende zeereep, het zoute kwelgebied of de schrale graslanden groeien veel zeldzame soorten. Recentelijk is weer een opvallende, nieuwe soort toegevoegd aan de paddenstoelenflora van het waddengebied. Lees meer.

Zicht op de Eemshaven vanaf de Eems-Dollard

PFAS op het wad

Door: Tim van Oijen
Datum: 31 oktober 2019

De bouw- en de baggerwereld zijn in rep en roer door de verontreiniging van grond en slib met PFAS. Deze stoffen, die schadelijke effecten hebben op mens en milieu, zitten ook in de bodem en het water in de Waddenzee en het Eems-Dollardgebied. Ook garnalen, mosselen en platvis bevatten PFAS. In een enkel geval overschrijdt het gehalte de milieukwaliteitsnorm. Lees meer.

Dode kokkels op het wad bij Noordpolderzijl in de zomer van 2018. Foto: Adriana Faber.

Hittegolf overspoelt kokkels

Door: Cora de Leeuw
Datum: 17 oktober 2019

Al eeuwen lang komen kokkels langs de Nederlandse kust voor, in wisselende hoeveelheden. In 2018 en 2019 waren de hoeveelheden extreem laag, waarschijnlijk door de hoge temperaturen op het wad. Voor vogels en mensen was de hoeveelheid voedsel daardoor ook minder. Lees meer.

Tapuit. Foto: Ron Knight - Flickr: Northern Wheatear, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31395793

Tapuiten, konijnen en duinbeheer

Door: Hans Revier
Datum: 3 oktober 2019

De door zijn witte stuit opvallende tapuit is een kenmerkende broedvogel van de Nederlandse zandgronden. De vogels houden vooral van open, schrale, zandige en insectenrijke gebieden en broeden in holen in de grond en in rotsspleten. In 1975 telde Nederland nog meer dan 2000 broedpaartjes tapuiten. Daarna verdween de soort echter uit grote delen van Noord-Brabant, Limburg en het kustgebied. Vermossing en vergrassing van de broedgebieden onder invloed van stikstofneerslag speelden een belangrijke rol bij deze sterke achteruitgang. Nu broeden nog zo’n 300 paartjes in Nederland en vormen de Waddeneilanden en verstuivende zandgronden in Drenthe de laatste bolwerken. Aanvankelijk waren het de konijnen die gebieden geschikt hielden voor broedende tapuiten. Nu worden ook met succes beheersmaatregelen toegepast. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.