Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Tapuit. Foto: Ron Knight - Flickr: Northern Wheatear, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31395793

Tapuiten, konijnen en duinbeheer

Door: Hans Revier
Datum: 3 oktober 2019

De door zijn witte stuit opvallende tapuit is een kenmerkende broedvogel van de Nederlandse zandgronden. De vogels houden vooral van open, schrale, zandige en insectenrijke gebieden en broeden in holen in de grond en in rotsspleten. In 1975 telde Nederland nog meer dan 2000 broedpaartjes tapuiten. Daarna verdween de soort echter uit grote delen van Noord-Brabant, Limburg en het kustgebied. Vermossing en vergrassing van de broedgebieden onder invloed van stikstofneerslag speelden een belangrijke rol bij deze sterke achteruitgang. Nu broeden nog zo’n 300 paartjes in Nederland en vormen de Waddeneilanden en verstuivende zandgronden in Drenthe de laatste bolwerken. Aanvankelijk waren het de konijnen die gebieden geschikt hielden voor broedende tapuiten. Nu worden ook met succes beheersmaatregelen toegepast. Lees meer.

In het Vlieland Bekken bevindt zich de Zuidwal vulkaan op ca. 2000 meter onder maaiveld. Bron: Ven Bergen en Sissingh 2007

The floor is lava onder de wadden

Door: Tim van Oijen
Datum: 19 september 2019

Het is een van de vele geheimen van het waddengebied: onder de Waddenzee ligt een vulkaan. Op twee kilometer diepte bevindt zich de Zuidwalvulkaan, nu in ruste. Het is de enige vulkaan van Nederland, als we de (nog actieve) The Quill op St. Eustasius en de Mount Scenery op Saba buiten beschouwing laten. Lees meer.

Duinroos (Rosa pimpinellifolia) is uitstekend aangepast aan stuivend zand. Foto: Ben Kruijsen.

Grijze duinen een handje helpen

Langs de Nederlandse kust ligt een groot areaal duingebied waar de vegetatie is vergrast en de biodiversiteit sterk is afgenomen. Het aanleggen van nieuwe of weer actief maken van oude stuifkuilen kan voor meer kleur en leven zorgen, vooral in het kalkarme Waddengebied. Lees meer.

Jonge visdief wachtend op voedsel. Foto: Wikimedia

Vogeleilanden

Door: Hans Revier
Datum: 22 augustus 2019

Het gaat niet goed met de broedvogels in het Nederlandse waddengebied. Door verstoring en toenemende predatie, verlies van geschikte broedgebieden en klimaatverandering nemen de aantallen af. Met onder andere de aanleg van vogeleilanden probeert men het tij te keren. Het in de Eems aangelegde broedeiland Stern lijkt te werken. De aantallen broedende visdieven en noordse sterns nemen in deze regio weer toe. Lees meer.

Ecotopenkaart van de trilaterale Waddenzee. complete kaarten kunnen worden gedownload bij Mendeley Data https://data.mendeley.com/datasets/27mysx289g/1. Bron: Baptist et al, 2019.

De ecotopen in de Waddenzee op de kaart

Door: Tim van Oijen
Datum: 8 augustus 2019

Onderzoekers hebben een voor iedereen digitaal beschikbare ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in verschillende ecotopen: gebieden die op basis van fysische eigenschappen als diepte, zoutgehalte en stroming en ecologische eigenschappen als de aanwezigheid van kwelders sterk overeenkomen. De kaart geeft inzicht in de verschillen tussen de 39 getijdebekkens en kan een basis vormen voor een integraal beleid en beheer van de Waddenzee. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.