Spring naar hoofd-inhoud

Rijkswaterstaat gestart met Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Rijkswaterstaat is gestart met het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. We onderzoeken hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft. Bij het onderzoek wordt Rijkswaterstaat ondersteund door het ingenieursbureau Witteveen+Bos. Op dinsdagavond 1 februari 2022 organiseert Rijkswaterstaat een digitale startbijeenkomst voor inwoners van Ameland, omwonenden aan de vaste wal en andere geïnteresseerden.

Startbijeenkomst 1 februari

Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân aan het onderzoek. Ook betrekken we de inwoners van Ameland en de vaste wal, belangenorganisaties en experts.

Daarom organiseren we meerdere bijeenkomsten, te beginnen met een digitale startbijeenkomst op dinsdagavond 1 februari. Tijdens die bijeenkomst vertellen we meer over hoe we het onderzoek uitvoeren en is er gelegenheid om in gesprek te gaan. Meer informatie over de startbijeenkomst is te vinden op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland

Twee oplossingsrichtingen

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek ‘Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030’, waarvan we twee oplossingsrichtingen uitwerken:

1.         het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem;

2.         het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal:

•          van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht       

•          van Holwerd naar Ferwert.

De focus van het onderzoek ligt op de veerverbinding en ook op de aansluitende infrastructuur op het eiland en aan de vaste wal. Rijkswaterstaat doet het onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2023 afgerond.

Veerverbinding Ameland staat onder druk

De veerverbinding naar Ameland staat onder druk. Door natuurlijke processen als eb en vloed, wind en stromingen, vindt in de vaargeul ophoping plaats van zand en slib. Hierdoor zijn de baggerwerkzaamheden om de vaargeul op de vereiste breedte en diepte te houden de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Per passagier die naar het eiland reist, wordt ieder jaar ongeveer drie kuub zand en slib gebaggerd. Ook wordt de vaargeul langer en bochtiger en daardoor duurt de overtocht ook langer. In het verleden is al een aantal maatregelen genomen om de bereikbaarheid te garanderen, waaronder het afsnijden van een bocht in de vaargeul.

Oplossing voor de lange termijn wenselijk

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld, waar de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel heeft. De verwachting is dat de ophoping van zand en slib de komende jaren verder toeneemt. De baggerwerkzaamheden leiden tot een stijging van de kosten voor onderhoud en zorgen voor verstoring van de waardevolle natuur op de desbetreffende locaties. Rijkswaterstaat blijft de komende jaren baggeren om de bereikbaarheid te garanderen. Een duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030 is echter wel wenselijk.