Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De herstelwerkzaamheden voor het vogeleiland Griend zijn begonnen. Het eiland wordt bedreigd in zijn voortbestaan.

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen. Nederlandse onderzoekers – onder wie Laura Govers van…

LEEUWARDEN - Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het…

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de…

Mossels zijn belangrijke bewoners van de diepere getijdenplaten en geulen langs de Nederlandse kust. In de Verenigde Staten zoeken mossels het graag…

Energieconcern Engie stelt de proefboringen op Schiermonnikoog voorlopig uit. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de coalitie Niet Boren voor…

De nieuwe vaarroute de Waardgronden tussen de eilanden Ameland en Terschelling is geopend. De route is speciaal voor de recreatievaart en gaat ten…

Het bunkercomplex Fiemel in Termunten is door de Stichting Museum 1939-1945 overgedragen aan Het Groninger Landschap. In overleg met deskundigen gaat…

De Waddenunit heeft tijdens het uitvoeren van een mosselbemonsteringsprogramma in de Waddenzee een bijzondere ontdekking gedaan. De bemanning van…

Monitor de aanwezigheid van vissen bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen zowel binnen- als buitendijks. En beperk je in de monitoring niet alleen…

De gemeente Vlieland waarschuwt op haar website voor de gevaren en wijst mensen op de regels van militair oefenterrein De Vliehors. Volgens de…

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee…

In Holwerd moet de zee meer invloed krijgen op de kwelders. Daarom wordt de simmerdyk verlaagd. Greppels worden wat minder diep gemaakt zodat het vee…

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor positieve reacties. De ontmoeting werkte inspirerend en er…

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee (en in Zeeland).

Archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichten van 11 t/m 22 juli onderwater-werkzaamheden aan de scheepswrakken van…

Kaartenactie vraagt aandacht voor bescherming en behoud Waddennatuur

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben gisteravond het Industrie…

Doesburg - De Waddeneilanden krijgen er weer een nieuw festival bij. Van 16 tot en met 18 september beleeft het festival ´Stil op Schier´ zijn eerste…

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken, om zeldzame natuurwaarden veilig te stellen en…

DELFZIJL – Gerard Kremer gaat vanaf 1 juli aan de slag als boegbeeld voor toerisme Werelderfgoed Waddenzee. Zijn belangrijkste opdracht is om er voor…

Het Waddenfonds reserveert € 47,5 miljoen voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het …

Het waterschap Noorderzijlvest gunt het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl aan Boskalis Nederland en KWS infra.

Groningen Seaports heeft de primeur met het mobiele behandelsysteem voor ballastwater ‘InvaSave’ van van Damen Shipyards. De havenbeheerder gaat de…

Honderden mensen genoten gisteren van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal van verschillende activiteiten het Werelderfgoed…

Mosselen en oesters uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig niet worden verkocht omdat er mogelijk een giftige stof in zit. De Nederlandse…

Er zijn weer meer meerjarige mosselbanken in de Waddenzee. Dat blijkt uit een telling van natuurorganisaties. Deze mosselbanken liggen met name in het…

Zeven jaar geleden werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed. Op zondag 26 juni wordt dit heugelijke feit voor de allereerste keer gevierd!…

Er komt mogelijk toch geld van het Rijk voor de verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dat zegt minister Schultz van Haegen…

De ceremoniële Eerste Slag van de nieuwe herdenkingsmunt het Wadden Vijfje vond vrijdag plaats. Arjan Berkhuysen, Directeur van de Waddenvereniging,…

Op het strand van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand is paraffine aangetroffen. Rijkswaterstaat is sinds zaterdag bezig met het ruimen van…

Oerolbaas Joop Mulder breidt zijn podium uit van Terschelling naar de hele noordkust van Friesland. Sense of Place is een van de pijlers onder KH2018…

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes,…

De stranden van de Waddeneilanden scoren hoog in een onderzoek van Zoover, een platform waar vakantiegangers hun beoordeling op kwijt kunnen.

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het…

In het kweldercentrum Noarderleech bij Hallum hebben bestuurders van de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente…

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het…

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed…

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de…

Met de opdrachtverlening aan Van den Herik Sliedrecht wordt na de zomervakantie gestart met de verruiming van de vaarweg vanaf de Noordzee naar de…

Zaterdag 21 mei 2016 was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen.

Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied

Systeemgerichte drainage verkleint de kans op zoutschade op percelen. Een proef in het kader van project Spaarwater in Herbaijum wijst dat uit. Friese…

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden.

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in…

Een internationaal plan van aanpak moet de vogelstand op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren.

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk…

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die…

Rijkswaterstaat markeert Schuitengat als normaal vaarwater

Aan de westkant van Terschelling is over een lengte van tien kilometer een dun spoor stookolie op het strand aangetroffen. De olie is aangetroffen…

TEXEL - Het is bekend wie de eigenaar was van de eeuwenoude en uitzonderlijk goed bewaard gebleven japon die vorige week in een scheepswrak bij Texel…

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de tien additionele handkokkelvergunningen voor de Waddenzee gehandhaafd kunnen…

Rijkswaterstaat, Gemeente en Staatsbosbeheer met betrokkenen aan de slag met plannen voor 100 jaar oude loods.

Het zijn belangrijke maanden voor de toekomst van de Eems-Dollard. Voor 1 juni aanstaande moet er een voorstel liggen voor een meerjarig adaptief…

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hier mee ingestemd.

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel hebben archeologen een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer…

Op de Afsluitdijk is een tijdelijk informatiecentrum geopend. In het centrum kunnen mensen informatie krijgen over het werk dat de komende jaren wordt…

Het Rijk zal met de Waddengemeenten en de watertaxibedrijven praten over het 's nachts varen. Nu mogen snelle watertaxi's niet varen als het donker…

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen…

De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de komst van een helihaven in de Eemshaven. Volgens Noord-Holland zorgt een nieuwe…

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om in de haven van Oudeschild de laatste resten olie op te ruimen.

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie…

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim…

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten…

Op verzoek van Rijkswaterstaat worden maatregelen ingezet om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen. Hiervoor worden ten noorden van de haven…

Volgens de meest recente inschatting is er op donderdag 31 maart ca 72 m³ gasolie in de haven van Oudeschild gelekt. Daarvan is inmiddels ca 50 m³…

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie…

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van de Intertoys-variant voor de kleinkinderen tot de stealth-variant…

Er komt weer een rechtszaak over het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. De regionale ambulancevoorziening, de RAV, moet weer de strijd…

De glasaal die Friesland via de vishevel bij Roptazijl binnenkomt is dit jaar eerder dan anders. De kleine aal die in zoet water groot wordt kan door…

Op donderdag 24 maart 2016 van 13.00 tot 15.00 uur vergadert de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wadden.

Vakantiepark Klein Vaarwater op Ameland laat tien stacaravan op een wel heel bijzondere manier naar het eiland komen.

Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal € 500.000,-- euro in lokale innovaties in het Waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een…

Het opbrengen van waddenslib op zandgrond is niet schadelijk voor gewassen en bodem. Dat is de eerste bemoedigende conclusie van de pilot ‘Waddenslib…

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de…

De Noordelijke waterschappen kunnen starten met de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen…

Vlieland en Terschelling bereiden zich voor op de herdenking van 1666, een rampjaar voor beide Waddeneilanden. In dat jaar hebben de Engelsen, tijdens…

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren.…

Op de internationale toerismebeurs in Berlijn is het Werelderfgoed Waddenzee in de prijzen gevallen. De organisatie kreeg een derde prijs in de…

De Havendijk in Den Oever is toe aan versterking. De Havendijk is niet hoog genoeg waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan.

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om…

Onder het motto “Natuurbeheer en Welvaart" nemen het Werelderfgoed Waddenzee en het UNESCO-Programma voor Werelderfgoed en Duurzaam Toerisme deel aan…

Informatie over werkzaamheden in Zwarte Haan, Holwerd en Wierum

Het vogelparadijs Griend dreigt weg te spoelen doordat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de dynamiek van de zee is verdwenen.…

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Bij Schiermonnikoog is voor het eerst een drone ingezet bij de…

Het nieuwe Deense Waddenzeecentrum (Vadehavscentret) in Vester Vedsted bij Ribe in het zuidwesten van Jutland, dat momenteel in aanbouw is, gaat half…

Op woensdag 11 mei 2016 organiseert het lectoraat Mariene Wetlands Studies (School Leisure & Tourism Management Stenden Hogeschool/ETFI) in…