Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de…

Van olie ruimen op volle zee tot het schoonmaken van droogvallende platen: onder de naam ‘Olie Alert Waddenzee’ organiseert Rijkswaterstaat volgende…

Er komt voorlopig geen nieuw wellness-centrum op Ameland. De raad op het eiland heeft maandagavond besloten tegen de bestemmingsplanwijziging te…

88 palen in de vorm van een kunstwerk van Mondriaan voor de kust van Terschelling: het houdt de eilanders, vissers, natuur- en vogelbeschermers bezig.…

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk in het Eemskanaal, is het voor de zeesluis in Farmsum mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien…

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en…

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Tientallen…

Garnalenvissers die hun vangst via de veiling in Lauwersoog verkopen, maken zich zorgen over het verdwijnen van het aantal zogenoemde 'klokvissers'.…

De gemeente Vlieland laat onderzoek doen naar hoe het eiland momenteel omgaat met de verwerking van afval en andere materiaalstromen.

Zes Zeeuwse mosselkwekers krijgen definitief geen vergunningen voor het invangen van mosselzaad met mosselzaadvanginstallaties (MZI’s) in de…

Rijkswaterstaat oefent in september op de Waddenzee op de bestrijding van incidienten waarbij olie in het water komt. Rijkswaterstaat werkt daarbij…

Tientallen vrijwilligers tellen dit weekend vogels in het Waddengebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom…

Een record aantal lepelaarsnesten was er dit jaar te vinden op Schiermonnikoog. Toch is het seizoen niet goed verlopen en zijn er maar weinig kuikens…

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren.

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de…

De KNRM heeft dinsdagavond bij Ameland 96 passagiers geëvacueerd van de WL35 Brakzand, die op de Blauwe Balg in de Waddenzee aan de grond was geraakt.

In september moet duidelijk worden of er een nieuw werelderfgoedcentrum komt bij Lauwersoog. Dat laat wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De…

Er is een stabiele groei geconstateerd van het aantal grijze zeehonden in het werelderfgoed Waddenzee.

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed…

De Stichting Iepenwacht Fryslân zal de komende drie jaar 2300 extra iepen in het Waddengebied planten. Ze doen dat met de Stichting Groninger…

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger…

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids.

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een…

Rijkswaterstaat heeft aanpassingen aan de autobrug in Nes doorgevoerd om het aantal storingen aan de autobrug te verminderen. Het overgrote deel van…

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de…

Stukken asfalt uit de dijk bij het Lauwersmeer worden maandag gebruikt om de sterkte van het Nederlandse dijkasfalt te testen. Het asfalt is eerder…

Toeristisch aantrekkelijk, cultuur-historisch boeiend en met een duurzame economie. Dat is wat minister Schultz van Haegen (ministerie Infrastructuur…

De gemeente Ameland heeft donderdag de gouden Quality Coast Award gekregen.

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee…

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet beter onderzoek doen naar de bodemdaling die ontstaat door gaswinning onder de Waddenzee.

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden…

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken ingestemd met het instellen van een wetenschappelijke commissie…

De gemeente Harlingen wordt deelnemer aan de Light Challenge 2018. De Light Challenge is een ontwerpwedstrijd voor studenten van het MBO en…

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij.

Ballastwaterbehandeling helpt om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te…

Vandaag, maandag 26 juni 2017, is het precies 8 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee benoemde tot Werelderfgoedgebied. Dat is dit weekend gevierd met…

Op Terschelling brak rond 23.00 uur een duinbrand uit op de noordkant van het eiland. Er was een brandgeur geroken, maar de brandweer had enige tijd…

Een kunststofsteiger van in totaal 200 m2 is op het strand neergelegd om de strandgangers te helpen schoon en prettig het water van de Waddenzee te…

LEEUWARDEN – In het weekend van 24 en 25 juni viert de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus. Van Den Helder tot aan Delfzijl worden er tijdens deze “Dag…

Op 8 juni 2017 vond de opening van Oerol weer plaats in de betonningsloods op Terschelling. Dit jaar is dit extra speciaal omdat deze loods van…

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd.

Het slechte weer met de harde wind heeft grote gevolgen voor broedvogels op en rond het Wad.

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter…

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust. Het eerste…

1 juni 2017 - Rijkswaterstaat start vandaag met onderhoud van de zeebodem bij Ameland Zuidwest. Voor de kust ligt daar van nature een diepe geul, het…

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie…

Dinsdag is de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van het Wadden Center op de Afsluitdijk bij Cornwerderzand.

Nedersaksen en Nederland hebben voor het eerst een gezamenlijk Integraal Managementplan (IMP) opgesteld. Nederland en Nedersaksen delen namelijk een…

Gisteren opende de 360 graden Wadden Experience in het Natuurcentrum Ameland. Een beleving van het waddengebied en het werk van Rijkswaterstaat. Een…

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied? Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik…

Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat samen met andere organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding.…

Nederland krijgt groen licht voor de export van mesheften (of ‘scheermesjes’) naar China. Dat is het resultaat van een twee jaar durende…

De website Basismonitoring wadden is online. Dat betekent een nieuwe stap in de richting van één loket voor betrouwbare informatie die…

Er moet veel meer geld komen voor onderzoek naar historische scheepswrakken in de Noordzee en de Waddenzee. Dat vragen de provincies Fryslân,…

Er komt 6,5 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen door bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Het gaat om de…

De gemeente Eemsmond moet aanvullend onderzoek doen naar de lozing van restwarmte als de Eemshaven wordt uitgebreid. Dat heeft de Commissie voor de…

De Waddenzee kan nog deze eeuw verdrinken. Dit is de conclusie van het rapport 'Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende…

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe…

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in…

In het Lauwersmeergebied en Lauwersoog zien vogelaars al een paar dagen een witoogeend rondzwemmen. De witoogeend is de zeldzaamste duikeend van…

Groningen Seaports introduceerde vorige week voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven een nieuw waterzuiveringssysteem. In twee jaar hebben Damen…

Afvalverwerkingsbedrijf Suez onderzoekt het recyclen van plastic uit de Waddenzee.

De bunkers van stelling 12H op Vlieland waren jarenlang een goed bewaard geheim. Het is het enige bunkercomplex dat nog intact is. Het wordt nu…

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied

Maandag 3 april zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum officieel gestart.

In het afgelopen jaar heeft het Waddenfonds 22 miljoen euro kunnen investeren in 19 projecten. Deze projecten zijn in dit jaarverslag opgenomen in een…

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene chemie, waarbij chemische bedrijven gebruik maken van…

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan…

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke…

Natuurorganisaties en toerismeondernemers in het Waddengebied moeten meer oog hebben voor elkaars belangen. Ze moeten niet de strijd met elkaar…

De provincie steunt de teelt van zoute groente op Terschelling met 21.000 euro subsidie. Het geld komt ui het Iepen Mienskipsfonds. Door het telkens…

De Inspectie Leefomgeving en Transport van Rijkswaterstaat hebben maandag een inval gedaan bij twee locaties van een schelpenbedrijf in Harlingen.

Onderzoekers starten een experiment om inzicht te krijgen in de samenhang tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het Waddeneiland Griend. Aan twee…

Ameland laat alle openbare verlichting op het eiland vervangen door duurzame LED-verlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de wegen naar het strand…

Rijkswaterstaat werkt van maart 2017 tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de…

Op 17 en 18 maart waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op 17…

Zeegrasvelden vormen belangrijke kraamkamers voor verschillende vissoorten, ze dragen bij aan een hoge biodiversiteit en aan kustbescherming door de…

In het Eemshavengebied vallen veel vogels ten prooi aan de 88 daar geplaatste windturbines. Veel meer dan in de rest van Nederland. En dat zullen er…

Afgelopen dagen is er een strook van ongeveer 40 m van het strand van de westkust van Ameland weggezakt in zee, een zogeheten strandval. Dit gebeurde…

Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het water, de zeebodem en het grootste deel van de kust…

De bestuursleden van de Jachthavens op de Waddeneilanden kwamen afgelopen weekeinde bijeen op Schiermonnikoog. Daarbij krijgen ze een aantal…

Bij het versterken van de Afsluitdijk worden onder meer grote pompen ingebouwd bij Den Oever, die ervoor zorgen dat er meer water kan worden afgevoerd…

Volgens de grote Europse boekingssite Skyscanner behoort het Lauwersmeer tot de dertien mooiste meren van Europa. 'Van de aardrijkskundeles ken je…

Als de weersomstandigheden het toelaten, plaatst Rijkswaterstaat zaterdagochtend de deur van zeesluis Farmsum in Delfzijl terug. Hierdoor kan de…

Het ministerie van Economische Zaken stelt 400.000 beschikbaar voor ontwikkeling van een kenniscentrum voor zilte landbouw.

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard.

Rederij Doeksen heeft vanwege de storm die donderdag wordt verwacht de veerdiensten aangepast.

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? En wat is de beste manier; moet dat…