Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen helderheid over gaswinning onder de Waddenzee.

Eén van de doelstellingen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de onderwaternatuur te verbeteren. Daaronder valt het onderzoeken van de…

De zandige platen in de Eems-Dollard zullen onvoldoende mee kunnen groeien met de versnelde zeespiegelstijging. De slibrijke platen en kwelders in de…

Minister Cora van Nieuwenhuizen kijkt ook naar de risico's van kleinere containerschepen die boven de Waddeneilanden varen als het slecht weer is.

Begin januari 2019 verloor MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden een deel van haar lading. Naast veel ander materiaal, kwamen hierbij ook…

Al 25 jaar wordt in opdracht van het ministerie van LNV de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee onderzocht door…

De provincie gooit het over een andere boeg met zilte landbouw in het project Dubbele Dijk bij Nieuwstad.

Paraffine, flessenpost, onderzoeksmateriaal, My Little Pony’s, granulaatkorrels en nog veel meer. Het jaarlijkse onderzoek naar zwerfaval in de…

De rietproef in het Lauwersmeer, waarbij het waterpeil in het meer tijdelijk wordt verhoogd, kan voorlopig nog niet van start gaan. Vanwege de…

Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit…

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari wordt de werkconferentie Community Plasticvrije Waddenzee georganiseerd op Terschelling.

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

De schutsluis in Den Oever, die de verbinding vormt tussen het IJsselmeer en de Waddenzee, wordt eind dit jaar voor een periode van zes maanden…

Het Waddenfonds geeft zes kleinschalige projecten een subsidie van in totaal € 245.000,-- Het gaat om initiatieven en evenementen die de leefbaarheid…

In het digitale jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 blikt het Programma Rijke Waddenzee (PRW) terug op het afgelopen jaar. Op 1 maart startte het…

Op het strand van Texel is vanochtend door een hardloopster een levend gestrande bruinvis aangetroffen. De vindster sloeg direct alarm door het…

De scholen ’t Schylger Jouw op Terschelling en De Jutter op Vlieland pleiten voor intensieve samenwerking met elkaar en binnen het leerlingenvervoer.…

Dinsdag 14 januari stuurt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eindrapportage 'Langetermijnoplossingsrichingen…

Het beleid om geen waarschuwingsborden voor jonge grijze zeehonden meer te plaatsen op het strand van Vlieland wordt toch een beetje aangepast. Op de…

De aan de buitenzijde afgekeurde Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt. Waterschap Noorderzijlvest wil in samenwerking met Rijk en…

“De ‘Rottums’ noemen we ze in het dagelijks spraakgebruik. Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes nemen een aparte plek in het rijtje van onze…

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor…

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor…

Het Nederlandse Waddengebied is uniek in de wereld. Om te garanderen dat de Wadden het eigen karakter behouden moet het bestuur van het gebied…

Op dinsdagmiddag 26 november vond in het Wadden Center Afsluitdijk de halfjaarlijkse stakeholderbijeenkomst Swimway Waddenzee plaats. De bijeenkomst…

De herinrichting van jachthaven is op het laatste moment nog aangepast om de bruine vloot meer ruimte te geven. De opknapbeurt voor ’t Leije Gat in…

Een consortium van drie bedrijven staat in de startblokken om op grote schaal zeewier te telen in de dubbele dijk bij Bierum. Het wachten is op…

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten € 500.000,-- extra uit te trekken voor kleinschalige innovatieve projecten. Ook verlengt het…

Hoge golven sloegen woensdagmiddag 27 november op de Noorse stenen die op dat moment in de Deltagoot van Deltares liggen. In opdracht van de…

Het Waddenfonds geeft ruim € 49.000,-- subsidie aan het project Vlinderdorpen, dat de biodiversiteit in en om Burgwerd en Vrouwenparochie moet…

De gemeenten op de Waddeneilanden krijgen 109.000 euro die ze geclaimd hebben bij rederij MSC Zoe voorgeschoten van het Rijk. Dat laat minister Cora…

Landelijke politieke partijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen dat er een schadefonds komt, om het microplastic van de MSC Zoe op te ruimen. Het…

Waar kan zich litoraal (droogvallend) zeegras ontwikkelen in de Waddenzee en waar niet? Het is een vraag die beheerders in het Waddengebied al lange…

Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als directeur van het Waddenfonds. Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft…

Werken, leren en wonen, dat zijn de drie elementen waarmee de Texel Academy sinds vorig jaar jongeren naar het eiland probeert te trekken. Zo moeten…

Op zondagochtend 17 november 2019 rond 11.30 uur is het vastgelopen schip in de Waddenzee succesvol losgekomen. Het schip liep in de nacht van…

Verplaatsing van de veerdam van Holwerd naar Ferwert is een van de mogelijke oplossingen voor de problemen met de vaargeul naar Ameland. Eeuwen…

De omschakeling van de zeven melkveehouders op Schiermonnikoog naar duurzame, stikstofarme landbouw is niet zomaar klaar. De boeren zijn in principe…

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten…

Het Waddenfonds gaat € 20.000,-- bijdragen aan het muziektheaterproject HAIM van Stichting Peerd. Naast de muziektheatervoorstelling bestaat het…

Het grootschalig plaggen van de duinen op Terschelling is zo goed als klaar. Van 32 hectare is de bovenste laag weggehaald en nog eens 12 hectare is…

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) houdt op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke inspectie in het…

De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de…

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot een duisternismeetnetwerk in het Noorden van…

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start:…

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,-- subsidie uit.

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met…

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen. Eerder werd nog uitgegaan van de introductiedatum 7…