Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De baggervolumes van Rijkswaterstaat in de Waddenzee blijven gestaag groeien. In de periode 2016-2019 wordt gemiddeld per jaar zo’n 3.244.000 kubieke…

Tot nu toe is er geen enkele container gevonden in de Noordzee boven Schiermonnikoog. Dat meldt de Duitse Kustwacht.

Opnieuw zou een schip in de Noordzee containers hebben verloren. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een schip dat in Duits gebied voer. Precieze…

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 135.000,-…

De mosselvisserij gaat de komende jaren verduurzamen, zodat de natuur in de Waddenzee zich kan herstellen. Mosselvissers hebben met de overheid en…

Kleinere containerschepen kunnen boven de Wadden ook containers verliezen. Dat blijkt uit onderzoek dat het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in…

Woensdagavond is er op Rottumerplaat een dode dwergvinvis van 4,70 meter aangespoeld. In samenspraak met het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer is…

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische…

De jaarverslagen van Programma naar een Rijke Waddenzee over 2019 zijn gereed. De jaarlijkse rapportage over de voortgang van het in 2008 gesloten…

Komen er op de Friese Waddeneilanden steeds rijkere mensen van buiten wonen en verdringen ze de oorspronkelijke bevolking? Dat is één van de vragen…

Nederlandse jachtvliegers en helikopterbemanningen oefenen vanaf vandaag tot en met 26 november op de NAVO-oefenlocatie Cornfield Range op Vlieland.…

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft de subsidies voor twee grote projecten op Texel definitief vastgesteld. De innovatieve Prins…

Hoe kunnen we onze kust adaptief tegen klimaatverandering beschermen? En tegelijkertijd de kustzone duurzaam gebruiken? Het project ‘Dubbele Dijk’ is…

'Handen ineen voor rijker Waddengebied' is uit. In woord en beeld wordt in deze publicatie een overzicht gegeven van de projecten die subsidie hebben…

De natuur onderwater is nog niet op het niveau van een rijke Waddenzee. Veel is nog onbekend over oorzaken en mogelijke verbeteringen. Positief is dat…

De Kustwacht breidt de routeadviezen boven de Waddeneilanden bij slecht weer voor containerschepen uit. Ook kleinere containerschepen wordt bij storm…

De renovatie van de Afsluitdijk gaat drie jaar langer duren dan voorzien. Niet in 2022, maar in 2025 zijn de werkzaamheden klaar, schrijft minister…

Op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen duurzaam zuivelproducten worden verwerkt. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die door…

De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd. Zowel de dijk aan de…

Langs de Waddenkust worden de laatste dagen veel dode en zieke watervogels gevonden. Die vogels hebben mogelijk last van de vogelgriep.

Het Noordzeestrand op het westelijke deel van Ameland ontwikkelt zich steeds meer tot een gebied waar strandbroeders goed kunnen nestelen. Met name de…

FME (ondernemersvereniging technologische industrie) krijgt € 165.000 subsidie voor het project waterstof voor stroom aan de wal (walstroom) in de…

Er is eindelijk groen licht voor een nieuwe jachthaven op Ameland. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met een investering van 1,7 miljoen euro.…

25 oktober 2020 - Welke schelpdieren leven in de Nederlandse kustwateren? Wat zijn de aantallen, biomassa’s en waar zitten ze precies? Hoe ontwikkelen…

De natuurdoelen zoals vastgesteld in het Natura 2000-plan voor de Waddenzee, worden niet leidend voor de ontwikkeling van binnendijkse gebieden, zo…

Voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) kan de concessie van de Waddenveren over van het Rijk naar de provincie. Momenteel wordt in Den…

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese…

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden.

De natuur in de Waddenzee is constant in beweging: stranden en duinen stuiven, eilandkoppen bewegen, eilanden ‘wandelen’ en geulen meanderen vrij door…

Een werkbezoek van vicepremier en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Waddeneilanden dat gepland stond voor woensdag is afgezegd.…

Het vierde Onderwatercafé op donderdagavond 17 september had als thema: de Waddenzee, Swimway en kraamkamer. In verband met COVID-19 was dit een…

DEN OEVER - De Stevinsluis bij Den Oever wordt van donderdag 24 september 06:00 uur tot vrijdag 25 september 22:00 uur gestremd wegens een…

Een duikteam, bestaande uit 30 vrijwilligers, startte maandag 14 september met een 13-daags schoonmaakevenement.

LEEUWARDEN - Stichting Amelands Produkt krijgt 50.000 euro uit het Waddenfonds. Het Waddenfonds steunt voor in totaal 200.000 euro vier initiatieven…

Er kan veel beter onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de zoutwinning in de Waddenzee voor de kanoet. De onderzoeken die nu zijn uitgevoerd,…

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het overleg met de Waddenvereniging op 17 augustus 2020.

Het meeste afval op het onbewoonde eiland Griend in de Waddenzee komt van consumenten en de (internationale) visserij. Het grootste deel is uit…

Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk aan weer toegenomen. De huidige status van de kwelders, die worden gezien…

Toepassing kunstmatige intelligentie (AI) voor productie ecotopenkaart

In oktober 2014 werd voor het eerst vermoed dat de parasitaire worm Polydora websteri in de Waddenzee was opgedoken.

In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden.

Rijkswaterstaat krijgt vanaf 2022 van het ministerie van IenW jaarlijks zo’n 2 miljoen euro voor haar rol als natuurbeheerder van de Waddenzee. Ruim…

Delfzijl – Het college van burgemeester en Wethouders heeft op vrijdag 10 juli de omheining van het nieuwe kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl…

De afgelopen jaren hebben Rijk en regio intensief samengewerkt om te komen tot een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak met als doel een betere…

In samenwerking met zowel Wadden- als subsidiekenners bracht stagiair Lochum Lammersma namens het Programma Rijke Waddenzee kansen voor de Wadden in…

Het Waddenfonds investeert € 850.000,-- in Zoete Toekomst op Texel, een project dat op grote schaal regenwater opvangt voor de irrigatie van…

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart…

Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. In de…