Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

ENKHUIZEN – De chartervaart wordt hard getroffen door de COVID-19 uitbraak. Geen schip kan nu varen. Door annuleringen van geboekte reizen en…

Het Waddenfonds geeft drie kennis- en scholingsprojecten in het Waddengebied een forse impuls. Er wordt subsidie verleend aan twee projecten op…

HARLINGEN - Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en Provincie Fryslân stuurden vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Keijzer. De brief…

Rijkswaterstaat heeft samen met de Provincie Groningen een podcast gemaakt over het werk in het samenwerkingsverband Eems-Dollard2050.

Sinds gisteren vliegt Defensie patiënten vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Dat gebeurt per NH90. Met de helikopter van het…

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering, zowel binnen als buiten Nederland, sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen…

Wetterskip Fryslân is aan het vervolg begonnen van de versterking van de Lauwersmeerdijk. Over een lengte van in totaal 4,4 kilometer wordt het asfalt…

De Waddenacademie organiseert samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad Link, Provincie Groningen en Visit Wadden het symposium Duurzaam…

Een speciale wet om een verbreding van de sluit bij Kornwerderzand mogelijk te maken, is van de baan. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede…

In het Dagblad van het Noorden stond op 14 maart jl. een interessant artikel over aquaponics. Volgens pionier Erik Moesker is dit het voedselsysteem…

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke…

De veerboot vanuit de Eemshaven naar Borkum gaat vanwege de coronacrisis uit de vaart. Donderdagmiddag om 13.00 uur vertrekt de laatste boot van de…

De jachthavens op de Waddeneilanden gaan tot 1 juni dicht in verband met het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is dinsdagochtend…

Hij lijkt toch echt op 'Flipper' uit de gelijknamige film: het dier dat sinds maandag rondzwemt in de haven van Harlingen. Fotografen hebben de…

De politie stuurt toeristen weg van de Duitse Waddeneilanden Norderney, Juist en Baltrum. De drie eilanden grenzen aan de Nederlandse Waddeneilanden.

Het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied kent nog echt donkere nachten. Toch hebben we ook hier te maken met toenemende lichtvervuiling, met…

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover…

De vijf burgemeesters van de Waddeneilanden roepen toeristen, die naar de eilanden willen komen, op om thuis te blijven. "Coronavrij zullen we ook op…

Wagenborg Passagiersdiensten heeft maandag besloten het maximale aantal passagiers op hun schepen te beperken tot een derde van de normale capaciteit.…

De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen helderheid over gaswinning onder de Waddenzee.

Eén van de doelstellingen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de onderwaternatuur te verbeteren. Daaronder valt het onderzoeken van de…

De zandige platen in de Eems-Dollard zullen onvoldoende mee kunnen groeien met de versnelde zeespiegelstijging. De slibrijke platen en kwelders in de…

Minister Cora van Nieuwenhuizen kijkt ook naar de risico's van kleinere containerschepen die boven de Waddeneilanden varen als het slecht weer is.

Begin januari 2019 verloor MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden een deel van haar lading. Naast veel ander materiaal, kwamen hierbij ook…

Al 25 jaar wordt in opdracht van het ministerie van LNV de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee onderzocht door…

De provincie gooit het over een andere boeg met zilte landbouw in het project Dubbele Dijk bij Nieuwstad.

Paraffine, flessenpost, onderzoeksmateriaal, My Little Pony’s, granulaatkorrels en nog veel meer. Het jaarlijkse onderzoek naar zwerfaval in de…

De rietproef in het Lauwersmeer, waarbij het waterpeil in het meer tijdelijk wordt verhoogd, kan voorlopig nog niet van start gaan. Vanwege de…

Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit…

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari wordt de werkconferentie Community Plasticvrije Waddenzee georganiseerd op Terschelling.

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

De schutsluis in Den Oever, die de verbinding vormt tussen het IJsselmeer en de Waddenzee, wordt eind dit jaar voor een periode van zes maanden…

Het Waddenfonds geeft zes kleinschalige projecten een subsidie van in totaal € 245.000,-- Het gaat om initiatieven en evenementen die de leefbaarheid…

In het digitale jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 blikt het Programma Rijke Waddenzee (PRW) terug op het afgelopen jaar. Op 1 maart startte het…

Op het strand van Texel is vanochtend door een hardloopster een levend gestrande bruinvis aangetroffen. De vindster sloeg direct alarm door het…

De scholen ’t Schylger Jouw op Terschelling en De Jutter op Vlieland pleiten voor intensieve samenwerking met elkaar en binnen het leerlingenvervoer.…

Dinsdag 14 januari stuurt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eindrapportage 'Langetermijnoplossingsrichingen…

Het beleid om geen waarschuwingsborden voor jonge grijze zeehonden meer te plaatsen op het strand van Vlieland wordt toch een beetje aangepast. Op de…

De aan de buitenzijde afgekeurde Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt. Waterschap Noorderzijlvest wil in samenwerking met Rijk en…

“De ‘Rottums’ noemen we ze in het dagelijks spraakgebruik. Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes nemen een aparte plek in het rijtje van onze…

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor…

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor…

Het Nederlandse Waddengebied is uniek in de wereld. Om te garanderen dat de Wadden het eigen karakter behouden moet het bestuur van het gebied…

Op dinsdagmiddag 26 november vond in het Wadden Center Afsluitdijk de halfjaarlijkse stakeholderbijeenkomst Swimway Waddenzee plaats. De bijeenkomst…

De herinrichting van jachthaven is op het laatste moment nog aangepast om de bruine vloot meer ruimte te geven. De opknapbeurt voor ’t Leije Gat in…

Een consortium van drie bedrijven staat in de startblokken om op grote schaal zeewier te telen in de dubbele dijk bij Bierum. Het wachten is op…

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten € 500.000,-- extra uit te trekken voor kleinschalige innovatieve projecten. Ook verlengt het…

Hoge golven sloegen woensdagmiddag 27 november op de Noorse stenen die op dat moment in de Deltagoot van Deltares liggen. In opdracht van de…

Het Waddenfonds geeft ruim € 49.000,-- subsidie aan het project Vlinderdorpen, dat de biodiversiteit in en om Burgwerd en Vrouwenparochie moet…

De gemeenten op de Waddeneilanden krijgen 109.000 euro die ze geclaimd hebben bij rederij MSC Zoe voorgeschoten van het Rijk. Dat laat minister Cora…

Landelijke politieke partijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen dat er een schadefonds komt, om het microplastic van de MSC Zoe op te ruimen. Het…

Waar kan zich litoraal (droogvallend) zeegras ontwikkelen in de Waddenzee en waar niet? Het is een vraag die beheerders in het Waddengebied al lange…

Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als directeur van het Waddenfonds. Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft…

Werken, leren en wonen, dat zijn de drie elementen waarmee de Texel Academy sinds vorig jaar jongeren naar het eiland probeert te trekken. Zo moeten…

Op zondagochtend 17 november 2019 rond 11.30 uur is het vastgelopen schip in de Waddenzee succesvol losgekomen. Het schip liep in de nacht van…

Verplaatsing van de veerdam van Holwerd naar Ferwert is een van de mogelijke oplossingen voor de problemen met de vaargeul naar Ameland. Eeuwen…

De omschakeling van de zeven melkveehouders op Schiermonnikoog naar duurzame, stikstofarme landbouw is niet zomaar klaar. De boeren zijn in principe…

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten…

Het Waddenfonds gaat € 20.000,-- bijdragen aan het muziektheaterproject HAIM van Stichting Peerd. Naast de muziektheatervoorstelling bestaat het…

Het grootschalig plaggen van de duinen op Terschelling is zo goed als klaar. Van 32 hectare is de bovenste laag weggehaald en nog eens 12 hectare is…

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) houdt op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke inspectie in het…

De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de…

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot een duisternismeetnetwerk in het Noorden van…

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start:…

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,-- subsidie uit.

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met…

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen. Eerder werd nog uitgegaan van de introductiedatum 7…

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op…

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend…

Markeringsboeien van Rijkswaterstaat op de Waddenzee worden mogelijk voorzien van ontvangers om de bewegingen van gezenderde zeebaarzen, ruwe haaien,…

Vanaf 2020 krijgen 12 personen toestemming om voor een periode van minimaal 6 jaar in de Waddenzee op duurzame wijze oesters te rapen. Deze groep…

Rijkswaterstaat heeft rederij MSC gesommeerd om komende week het resterende deel te betalen van de opruimkosten van de containerramp met de Zoe boven…

Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag 10 september 2019 de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030.

De duinbrand die maandagmiddag woedde op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland is veroorzaakt door een verkeerd terechtgekomen oefenbom…

Een Egyptische landbouwdelegatie met ambtenaren, adviseurs en ondernemers heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Texel om daar praktijkvoorbeelden…

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor geplande activiteiten in de Waddenzee.

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee…

Op het Texelse strand zijn drie zeeharten gevonden, meldt Ecomare. Dit zijn drijvende zaden uit tropisch Zuid- of Midden-Amerika.

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Vorige week is op de Waddeneilanden een krant…

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand…

Saline Futures Conference l dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september l Van Hall Larenstein

De gemeente Het Hogeland moet de komende maanden sleutelen aan haar bestemmingsplan voor de Eemshaven, zodat potentiële investeerders weten waar ze…

Uit Europees onderzoek blijkt dat een derde van het Europese zeegras verloren ging door ziekte, afgenomen waterkwaliteit en kustontwikkeling, met een…

Lauwersmeer krijgt, samen met de twintig andere nationale parken in ons land, zes miljoen euro om 'aantrekkelijker te worden en meer bekendheid te…

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust&Zee gids 2019-2020.

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld.

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere…

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.