Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De Afsluitdijk kan en mag een opening krijgen voor vis. Dat hebben Rijk en Regio dinsdag 18 november bekendgemaakt. Tijdens de persconferentie werd…

Van 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage om één of twee proefboring(en) uit te voeren in de Noordzee ten…

Rijk en regio hebben samen een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing van de Afsluitdijk. Een aantal regionale projecten wordt opgenomen in een…

Naar het burgemeesterschap van de gemeente Vlieland hebben 39 kandidaten gesolliciteerd. Dit is 9 meer dan bij de vorige ronde in 2009 en bijna het…

In het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee zijn gevallen van zeehondengriep aangetroffen. Eerder vielen in Duitsland en Denemarken honderden…

Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland doen een laatste oproep aan staatssecretaris Dijksma om de vergunning voor…

HARLINGEN - De afvalverbandingsoven REC in Harlingen is bij calamiteiten niet in staat om te meten hoe groot de uitstoot is van schadelijke stoffen.

De Waddeneilanden adviseren strandwandelaars dringend uit de buurt te blijven van zieke of dode zeehonden. De zeehonden die aanspoelen kunnen een…

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en…

De nieuwe zeehondenexcursies van Staatsbosbeheer op Terschelling krijgen een vervolg.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten een bijdrage van € 71.396,-- beschikbaar te stellen voor het Waddenfondsproject "Zilte…

De Leeuwarder Courant meldt dat watersportorganisaties zorgen hebben over de veiligheid in de vaargeulen op de Waddenzee.

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de…

Toeristen op Schiermonnikoog zijn binnenkort misschien wel duurder uit. Het college vindt dat de gemeenteraad moet nadenken over een verhoging van de…

Gezamenlijk persbericht gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

In oktober zijn de werkzaamheden voor de ombouw van de veerboot MS "Ostfriesland" naar een LNG-aandrijving gestart. Deze 'groene' retrofit - de eerste…

De Waddenzee is een uniek dynamisch natuurgebied waar natuur en mens met elkaar leven. Meer dan 10.000 plant- en diersoorten vinden hier hun thuis en…

Tien kilometer uit de kust van Texel, vlakbij de Razende Bol ligt een nieuwe 'boerderij'. Hier worden tests gedaan met verschillende soorten zeewier…

Af en toe eten grijze zeehonden vogels of een bruinvis, maar het eten van andere zeehonden was nog niet eerder gezien. Op het eiland Helgoland in de…

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de…

De toekomst van de kleine jachthavens aan de waddenkust stond centraal op een thema-bijeenkomst op 5 november in Lauwersoog. Met de presentatie van…

Wetterskip Fryslân en de beroepsvissers gaan de komende maanden in Fryslân de schieraal bij niet-visvriendelijke gemalen langs de Friese kust vangen…

Terschelling krijgt het grootste elektrische deelauto project dat ooit op een eiland heeft plaatsgevonden. Daarvoor worden uiteindelijk 100 Nissans…

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Convenant en het uitvoeringsprogramma van de Garnalenvisserij op de Waddenzee aan de leden…

De gemeente Schiermonnikoog gaat de regels voor permanente bewoning op het eiland strenger handhaven. Ook zullen er huizen bijgebouwd worden om de…

Volgens de literatuur is de kogelvis nog nooit eerder in het Noordzeegebied gevonden. Medewerkers van Ecomare wisten dan ook niet wat ze zagen toen…

Er komen geen windmolens bij het Lauwersmeergebied in Friesland. De provincie staat windmolens alleen toe in het IJsselmeer en aan de kop van de…

Het Hoofddorpse offshore bedrijf Bluewater Energy Services is bekend van zijn FPSO’s en SPM-systemen. Maar Bluewater bouwt nu ook een…

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie…

De gemeente Ameland heeft, samen met de Duurzame Waddeneilanden, het doel om in het jaar 2020 energieneutraal te zijn.

Afgelopen week werd een onderzoek gepubliceerd van het Belgische Instituut voor Landbouw – en Visserijonderzoek (ILVO) naar de effecten van…

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier ondertekenen vrijdagmiddag het Westereemsverdrag.

Rotganzen lijken dit najaar terug te keren met best veel jongen. Dat wijst op een goed verlopen broedseizoen op de toendra’s van Noord-Siberië. In de…

De dijkbewaking aan de Friese Waddenzeekust is inmiddels opgeheven. De wind blijft vooralsnog stormachtig, maar de waterstanden zakken langzaam.

De garnalenvissers van de Waddenzee zijn het met de overheid en natuurorganisaties eens geworden over natuur- en visserijmaatregelen in de Waddenzee.

Wetterskip Fryslân heeft sinds woensdagochtend 22 oktober 06.30 uur dijkbewaking ingesteld langs de Waddenzeekust en op Ameland, Terschelling en…

Onlangs is een samenwerking gepresenteerd op de 12e 'Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity (CBD)' in Zuid-Korea. Namens de…

Tönning - Sinds begin oktober werden langs de Waddenkust van Sleeswijk-Holstein rond 350 ernstig zieke en dode zeehonden gevonden. Dieren van…

Rijkswaterstaat verwacht op dinsdag 22 oktober een noordwester storm. Wetterskip Fryslân is alert en heeft alvast preventieve maatregelen genomen.

De extern uitgevoerde evaluatie van het Programma naar een Rijke Waddenzee laat zien dat het programma op brede steun kan rekenen en concrete…

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken gemaakt over de overgang naar een duurzamer…

Er is overeenstemming bereikt over het reglement van de nieuw op te richten Raad van Advies TSM/Doeksen voor zowel Terschelling als Vlieland. De…

De afgelopen dagen zijn in het Duitse deel van het zeegebied talrijke dode en ernstig zieke dieren aangetroffen.

In de afgelopen maand is er door twee ontmoetingen meer samenhang gekomen in de processen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de Eems-Dollard…

Ongeveer 150 deelnemers deden donderdag 10 oktober mee aan het POV Waddencongres in Groningen. Het congres ging onder andere over innovatieve…

Dinsdag 14 oktober 2014 vinden vliegbewegingen plaats boven oefenterrein de Marnewaard. Het betreft 2 F-16's die deelnemen aan de internationale…

Het nieuwe Toeristische Informatie Punt (TIP) Waddenland in de bibliotheek van Winsum is een feit. Wethouder Jaap Hoekzema van de gemeente Winsum…

Terschelling lijkt binnenkort een stuk groter te worden aan de noordwestzijde.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Om onze voeten droog te houden moet er dus iets met de dijken gebeuren. De boel ophogen is de eerste…

Koning Willem-Alexander opent op 26 november de proefinstallatie voor Blue Energy op de Afsluitdijk.

Het Groninger Landschap roept mensen op met ideeën te komen voor een te bouwen wierde in de Waddenzee bij Noordpolderzijl.

Vissen die in pompen bij gemalen terechtkomen overleven dat vaak niet. Ze komen hard in aanraking met de schoepen of worden vermalen. Flowserve in…

De tijdelijke verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer wordt uitgesteld. De proef om het waterpeil gedurende zes weken met veertig centimeter te…

Op 1 oktober is de nieuwe website van WaLTER, www.walterwaddenmonitor.org gelanceerd.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op maandag 29 september het Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee…

Het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden, voorheen Plattelânsprojekten, is verhuisd van het voormalige stadhuis in Franeker naar Harlingen.

Natuurliefhebbers op Schiermonnikoog konden hun ogen haast niet geloven. Er zijn dit jaar ineens weer heel veel konijnen op het eiland. Maar echt goed…

Ontwikkelaar Millenergy van het windpark Delfzijl Midden dat op het industrieterrein Oosterhorn wordt gebouwd, steekt geldt in een fonds dat ten goede…

RAV Fryslân, de Friese ambulancezorg , neemt het patiëntenvervoer naar de Waddeneilanden over van defensie. RAV hoopt op 1 juli 2015 met de vluchten…

DEN OEVER - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen in totaal € 958.678 beschikbaar stellen aan de gemeente Hollands Kroon voor het programma…

Door de natuurmaatregelen die energiebedrijf RWE neemt wordt per saldo meer stikstof uit de natuurgebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand verwijderd…

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag op verschillende locaties in het noorden van het land inspecties verricht bij…

De Mosselzaad-invanginstallaties (MZI’s) op de Waddenzee zijn bijna allemaal naar binnengehaald. Dat is een week of vier eerder dan vorig jaar. Dit…

Een winnend bidboek voor de Culturele Hoofdstad van Europa met zoveel onderdelen die gaan over ecologie, landschap, Waddenzee en biodiversiteit; dat…

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft twee nieuwe directieleden van de Waddenacademie benoemd: Dr. Meindert Schroor als directielid met de…

 

Op vrijdag 26 september 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt dat het kabinet drie gebieden gekozen heeft waar de komende…

De gemeente Schiermonnikoog houdt komende maand discussieavond met bewoners van het eiland om uit te vinden hoe de leegstand op Schier aangepakt kan…

Als postbode is het niet bepaald makkelijk om elke dag weer de waddeneilanden te bereiken. De Duitse postbezorger DHL heeft er wat op gevonden voor…

Google gaat een nieuw Europees datacentrum bouwen in de Eemshaven in Groningen. Met de bouw is een investering gemoeid van 600 miljoen euro. De bouw…

Dat het ministerie van Defensie stopt met de Search And Rescue vluchten heeft tot gevolg dat er 40 banen verdwijnen bij de Leeuwarder vliegbasis.

KROPSWOLDE - De rivier de Hunze moet weer onafgebroken naar de Waddenzee stromen. Dat plan presenteerde het Drentse Landschap samen met het Groninger…

Den Helder Airport heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. De vraag komt voort uit de intentieovereenkomst die…

Google investeert honderden miljoenen euro's in een reusachtig datacenter in de Eemshaven. Dat levert de provincie Groningen honderden nieuwe banen…

Het natuurprogramma Melk en Honing van de EO besteedt 6 weken lang veel aandacht aan het onbewoonde Groningse eiland Rottumerplaat. Gastpresentator…

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland uit gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee.

Anti-terreureenheden uit vijf landen waaronder Nederland, oefenden de afgelopen dagen op de Waddenzee samen in het bestrijden van aanslagen op zee.

TERSCHELLING - Zwembad De Dôbe op West-Terschelling wordt geprivatiseerd. Het college van B en W wil niet langer opdraaien voor de exploitatie, die…

In de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden staat een bericht (17 september 2014) over het doorgaan van het Programma naar een Rijke…

Afgelopen vrijdag, 12 september, is de eerste stap gezet op weg naar aanwijzing van het Friese Front als Natura 2000-gebied.

Wetterskip Fryslân ontvangt subsidie van het Waddenfonds. De subsidie wordt verleend voor aanpassingen aan twee bestaande…

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl moet worden versterkt. Het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en…

Na de gemeente De Marne maakt nu ook het Groninger provinciebestuur bezwaar tegen de komst van windmolens in de Friese gemeente Kollumerland. Als de…

Ameland is officieel bevriend met het Deense Waddeneiland Fanø. Tijdens een studiereis van de gemeente Ameland, VVV Ameland en ondernemers naar de…

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten een subsidie van € 355.000,-- te verlenen aan de gemeente De Marne voor het project…

Vandaag de dag leven er ruim 3000 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. En dat is best bijzonder, want deze stoere zeehondensoort stierf hier…

Het is voor het eerst dat Nederland direct in stroomverbinding komt te staan met Denemarken; tussen de Eemshaven en Denemarken komt een driehonderd…

De Dag van de Garnaal, zaterdag aanstaande, gaat definitief niet door vanwege de brand bij vishandel Sterkenburg.

LAUWERSOOG - In een loods naast vishandel Sterkenburg in Lauwersoog woedt woensdagochtend vanaf tien uur een grote uitslaande brand.