Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het platform van het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” is online. Op deze website kunnen wetenschappers en burgers…

TERSCHELLING - Het besluit over gaswinning bij Terschelling wordt pas medio 2016 genomen. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) gisteren…

“Don’t think in boundaries, don’t think in borders, but invest in the relationship with your neighbours”, aldus directeur Eems Dollard Regio Karel…

In Den Haag is een manifestatie gehouden tegen gaswinning op Terschelling. De demonstranten vinden dat boringen het milieu te veel schaden en zeggen…

De intentieverklaring voor een betere monitoring en beheer van de Waddenzee is ondertekend op het WaLTER-symposium in Leeuwarden. De…

De kwaliteit van de Eems-Dollard is al veel jaren een bron van zorg in zowel Nederland als Duitsland. Tot voor kort werd er door beide landen…

Zeespiegelstijging, bodemdaling, aardbevingen als gevolg van gaswinning en afkeuring van de huidige dijk: dit alles heeft versterking van de dijk…

Om van de Afsluitdijk een toeristische trekpleister te maken, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand een hoogwaardig en attractief Beleefcentrum…

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere monitoring en beheer willen 8 partijen,…

De gemeenteraad van Ameland is maandagavond akkoord gegaan met de bouw van een nieuw zonnepark bij het vliegveld van Ballum.

Een nieuwe tool en een mooie aanwinst voor de WaLTER website is het kaartenportaal.

Op donderdag 28 mei 2015, tussen 17.00 en 18.00 uur wordt voor de derde maal de Ir. Marten Biermanprijs uitgereikt, ditmaal aan de initiatiefnemers…

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de dijk worden…

HARLINGEN - De winning van zout onder de Waddenzee mag doorgaan. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte gisteren bekend dat hij de bezwaren…

'Onze voorkeur gaat uit naar publieksvriendelijke acties, maar de directie van Wagenborg Passagiersdiensten dwingt ons tot nadenken over…

Natuurmonumenten heeft een broedende grote mantelmeeuw ontdekt in natuurgebied Drijvers Vogelweid de Bol op Texel. Het is de grootste meeuw ter wereld…

WADDENGEBIED - In de eerste ronde van het Iepenmienskipsfûns hebben elf projecten op de Friese Waddeneilanden een positief advies ontvangen door het…

Onder toeziend oog van de burgemeester van Terschelling Bert Wassink, heeft directeur Beleid van de Provinsje Fryslân, Oeds Bijlsma, vanmiddag aan 14…

HOLLUM – Tijdens de algemene ledenvergadering van de Amelander Energie Coöperatie (AEC) heeft de meerderheid van de aanwezigen zich uitgesproken voor…

Het plan om een nieuw Kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl te creeeren, komt een stap verder richting uitvoering. Woensdag 6 mei tekenden de…

De Deense Maritieme Autoriteit en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn het eens geworden over de certificering van Nederlandse zeilschepen…

In 2014 en 2015 heeft Veiligheidsregio Fryslân functionarissen geworven die leiding kunnen geven aan het Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa).

De haven van Lauwersoog wordt voor 3 miljoen euro opgeknapt. De Europese Commissie heeft daarvoor subsidie verleend.

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen planMER (milieueffectrapport) voor de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl ligt ter…

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van…

Rijkswaterstaat is van plan om in 2016 een griesberg in de Eems op te ruimen. Deze griesberg bestaat uit 200.000 tot 300.000 m3 kalkrijk restproduct…

Op 14 mei gaat het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk ter visie, samen met alle bijbehorende documenten. Vanaf dat moment heeft iedereen…

BALLUM – Het gemeentebestuur van het Deense Waddeneiland Fanø vergaderde op Koningsdag in de raadszaal van Ballum. Bijna het gehele Amelander…

Gisteren organiseerde de Stuurgroep Duurzaam toerisme strategie Waddenzee Werelderfgoed de presentatie van de Nederlandse versie van de Duurzaam…

Het waddengebied krijgt deze eeuw te maken met klimaatverandering en zee­spiegelstijging. Daarmee verandert het gedrag van het morfologisch systeem…

De Tweede Kamer wil dat de plannen voor het boren van gas bij Terschelling voorlopig worden stopgezet. De politici vragen minister Kamp om de…

De laatste jaren is de vaargeul naar Ameland steeds meer problemen op gaan leveren en kampen we met, schijnbaar structurele, vertragingen.

Lauwersoog maakt zich op voor de Dag van de Garnaal.

Op 23 april a.s. organiseert de Stuurgroep Duurzaam toerisme strategie Waddenzee Werelderfgoed de presentatie van de Nederlandse versie van de…

Het eiland Griend, ten zuidwesten van Terschelling, ondergaat volgend jaar een make-over om te voorkomen dat het wordt opgeslokt door de Waddenzee.

‘Biobouwers zoals mosselbanken en zeegrasvelden spelen een sleutelrol bij het ontstaan en behouden van de (bio)diversiteit in de Waddenzee.’ Met deze…

De Waddenzee moet veel beter beschermd worden. Dat zeggen onderzoekers van onder andere de universiteit van Groningen.

Mosselbanken zijn 'hotspots van biodiversiteit' in de Waddenzee en daardoor van groot belang voor het leven in het natuurgebied. Uit onderzoek,…

De politie, horeca en de gemeente Schiemonnikoog hebben een horecaconvenant opgesteld. Het doel is volgens de partijen 'de nachtelijke rust op straat…

Rijkswaterstaat start op donderdag 16 april a.s. met het aanbrengen van zand op het strand van Noordwest Ameland, nabij Hollum. Tussen paal 1.2 en…

Waar kan je nou beter wandelen dan ergens op de Waddeneilanden? Nergens toch?

In het Oostelijke deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden.

Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) heeft al z'n onderzoek rond de Waddenzee gebundeld in een nieuw onderzoekscentrum:…

Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat beginnen in de zomer met de verbetering van de Waddenzeedijk Ameland.

Er zijn extra maatregelen nodig om de bodemdaling door zoutwinning in het gebied Franekeradeel-Harlingen te compenseren.

Werelderfgoed De Waddenzee inspireerde Mathijs Deen tot het schrijven van zijn boek "De Wadden, een geschiedenis". Genomineerd voor de Jan…

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april a.s. wordt het eerste exemplaar van “Een zee van Mosselen” aangeboden…

Met onregelmatige tussenpozen geven de Leeuwarder Courant en het Fries Museum opdracht aan een gerenommeerde fotograaf om zijn of haar visie op…

Minister Kamp neemt in juli een besluit over een vergunning voor de winning van gas op Terschelling door Tulip Oil.

De eerste vrijwillige Wadwachters bemannen de mobiele wadwachtershut op Texel. De nieuwe hut staat sinds kort op de Waddendijk, bij de overgang van…

Staatsbosbeheer gaat vogelwachters op Rottumeroog dit jaar onderbrengen in een tentenkamp.

Waddenhaven Texel heeft voor de opening van het seizoen de nieuwe app van de state-of-the-art havensoftware FastData in gebruik genomen.

Hoewel elke eilandstaart uniek is, blijkt de natuurlijke ontwikkeling overal in het Waddengebied grofweg hetzelfde te verlopen: een kale zandplaat…

De provincie Fryslân stelt 95.000 euro beschikbaar voor het programma Duurzame Waddeneilanden dat tot doel heeft om de vijf Waddeneilanden in 20120…

De gemeente Terschelling gaat een adviescommissie voor gasboringen benoemen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Langs welke wandelroute zie je de meeste vogels? En waar en wanneer moet je op de fiets stappen om de groenpootruiter te kunnen zien?

Sinds kort is er een nieuwe film over de Vismigratierivier.

NES - De wind gaat vandaag aardig te keer en dat kan het water van de Waddenzee opstuwen.

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium…

Nog anderhalve week en dan wordt de eerste drijvende getijdencentrale van Nederland gedoopt. De getijdencentrale krijgt een plekje nabij Texel en moet…

Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Harlingen geweest als gevolg van de recente storingen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC)…

Het blijft een groot geheim hoe het apparaat precies werkt dat de garnaal automatisch pelt. Ook de afgelopen week werd er in verschillende…

Er komt een nieuwe vaarroute bij de Blauwe Balg tussen Terschelling en Ameland.

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek…

De provincie Fryslân krijgt fikse kritiek van de eigen bezwarencommissie over de twee boetes van totaal 40.000 euro die het vorig jaar oplegde aan de…

Het busvervoer op Schiermonnikoog krijgt landelijk het hoogste cijfer in de klantenbarometer openbaar vervoer.

Woensdag 25 maart organiseert het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) een bijeenkomst over het project ‘Kolken in het Dollardgebied’.…

De Boschplaat op Terschelling is een van de weinige plekken in Nederland waar het echt donker is en waar je ’s nachts miljoenen sterren kunt zien. De…

BALLUM - De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden hebben minister Henk Kamp een brief gestuurd over hun bezorgdheid rond de mijnbouwactiviteiten in…

Een groep Groningse ondernemers en dierenliefhebbers wil een zeehondencrèche gaan bouwen in Termunten. Dit uit onvrede over de manier waarop de crèche…

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben in de Waddenzee bij de Afsluitdijk een unieke zeegrassoort…

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog willen ook na de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een inkomen blijven verdienen op…

De haven van Lauwersoog heeft plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw voor pelmachines van garnalen. Het nieuwe gebouw zal eerst vijftien banen…

Akkerbouwer Stoffer Hofman uit Veendam is blij met het waddenslib dat dinsdag op zijn akker wordt verspreid. 'We zoeken al jaren naar producten om de…

DEN OEVER - Hollands Kroon heeft een subsidie van € 750.000 gekregen van de provincie Noord-Holland voor aanpassingen in de Vissershaven en de…

TERSCHELLING - De gemeenten Terschelling en Vlieland willen dat Veiligheidsregio Fryslân meer aandacht krijgt voor bedreigingen vanuit de Noordzee,…

LEEUWARDEN - Eind 2016 verandert het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen.

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe vergunning verleend aan de garnalenvissers in de Waddenzee.

Gisteravond is de eerste glasaal gevangen bij Nieuwe Statenzijl.

Milieuorganisaties tekenen dinsdag bezwaar aan tegen de 'extreme' hoeveelheden giftig kwik die de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent bij de Waddenzee…

Op woensdag 11 maart a.s. vertelt Mardik Leopold in het TV-programma De Kennis van Nu over de grijze zeehond, die een echt zeeroofdier blijkt te zijn.

Schiermonnikoog neemt het autogebruik onder de loep. Officieel is het eiland autoluw, maar de indruk bestaat dat bewoners en bedrijven steeds vaker de…

In het Lauwersmeer zijn vrijdag duizend zeeforellen uitgezet. De vis moet zich de komende jaren verspreiden over Friesland, Groningen en Drenthe

De politie arriveert vaak te laat bij meldingen op de Waddeneilanden. Op Ameland halen ze zelfs slechts in 35 procent van de gevallen de norm van een…

DOKKUM - Noordoost-Friesland moet naar Duitsland kijken om de Waddenkust toeristisch te ontwikkelen. Dat stelt Jouke van Dijk, directievoorzitter van…

Van woensdag 4 tot zondag 8 maart wordt in Berlijn de belangrijkste toerisme vakbeurs van de Wereld gehouden.

TERSCHELLING - Het toerisme is de belangrijkste economische sector op de eilanden. 27 procent van de bedrijven op de Waddeneilanden richt zich op het…

Een grote coalitie van natuurliefhebbers, overheden en sportvissers wil aan de slag om de zeeforel weer in gezonde aantallen te laten zwemmen tussen…