Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

In het Lauwersmeergebied en Lauwersoog zien vogelaars al een paar dagen een witoogeend rondzwemmen. De witoogeend is de zeldzaamste duikeend van…

Groningen Seaports introduceerde vorige week voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven een nieuw waterzuiveringssysteem. In twee jaar hebben Damen…

Afvalverwerkingsbedrijf Suez onderzoekt het recyclen van plastic uit de Waddenzee.

De bunkers van stelling 12H op Vlieland waren jarenlang een goed bewaard geheim. Het is het enige bunkercomplex dat nog intact is. Het wordt nu…

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied

Maandag 3 april zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum officieel gestart.

In het afgelopen jaar heeft het Waddenfonds 22 miljoen euro kunnen investeren in 19 projecten. Deze projecten zijn in dit jaarverslag opgenomen in een…

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene chemie, waarbij chemische bedrijven gebruik maken van…

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan…

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke…

Natuurorganisaties en toerismeondernemers in het Waddengebied moeten meer oog hebben voor elkaars belangen. Ze moeten niet de strijd met elkaar…

De provincie steunt de teelt van zoute groente op Terschelling met 21.000 euro subsidie. Het geld komt ui het Iepen Mienskipsfonds. Door het telkens…

De Inspectie Leefomgeving en Transport van Rijkswaterstaat hebben maandag een inval gedaan bij twee locaties van een schelpenbedrijf in Harlingen.

Onderzoekers starten een experiment om inzicht te krijgen in de samenhang tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het Waddeneiland Griend. Aan twee…

Ameland laat alle openbare verlichting op het eiland vervangen door duurzame LED-verlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de wegen naar het strand…

Rijkswaterstaat werkt van maart 2017 tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de…

Op 17 en 18 maart waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op 17…

Zeegrasvelden vormen belangrijke kraamkamers voor verschillende vissoorten, ze dragen bij aan een hoge biodiversiteit en aan kustbescherming door de…

In het Eemshavengebied vallen veel vogels ten prooi aan de 88 daar geplaatste windturbines. Veel meer dan in de rest van Nederland. En dat zullen er…

Afgelopen dagen is er een strook van ongeveer 40 m van het strand van de westkust van Ameland weggezakt in zee, een zogeheten strandval. Dit gebeurde…

Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het water, de zeebodem en het grootste deel van de kust…

De bestuursleden van de Jachthavens op de Waddeneilanden kwamen afgelopen weekeinde bijeen op Schiermonnikoog. Daarbij krijgen ze een aantal…

Bij het versterken van de Afsluitdijk worden onder meer grote pompen ingebouwd bij Den Oever, die ervoor zorgen dat er meer water kan worden afgevoerd…

Volgens de grote Europse boekingssite Skyscanner behoort het Lauwersmeer tot de dertien mooiste meren van Europa. 'Van de aardrijkskundeles ken je…

Als de weersomstandigheden het toelaten, plaatst Rijkswaterstaat zaterdagochtend de deur van zeesluis Farmsum in Delfzijl terug. Hierdoor kan de…

Het ministerie van Economische Zaken stelt 400.000 beschikbaar voor ontwikkeling van een kenniscentrum voor zilte landbouw.

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard.

Rederij Doeksen heeft vanwege de storm die donderdag wordt verwacht de veerdiensten aangepast.

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? En wat is de beste manier; moet dat…

Slib uit de Eems-Dollard wordt steeds vaker hergebruikt. Het ophogen van dijken, het verbeteren van landbouwgrond en nu is er weer een nieuwe…

Rijkswaterstaat is vanmorgen gestart met het vervangen van de kapotte scharnier van één van de deuren van zeesluis Farmsum in Delfzijl. De…

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken.…

Engie ziet af van gasboringen bij Schiermonnikoog, ondanks dat het mag van de Raad van State. Met dat nieuws komt het energiebedrijf vandaag.

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De Afdeling bestuursrechtspraak…

Wageningen Marine Research onderzoekt samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) hoe drones ingezet kunnen worden bij onderzoek aan…

Bij Griend wordt in maart een proef uitgevoerd met mossels. Aan de noord- en zuidkant van het Waddeneilandje komen twee stroken van 800 bij 200 meter.…

In de Eemshaven komt een mega-zonnepark van Nuon. Het energiebedrijf wil de exploitatie windparken en zonneparken combineren. Dat meldt de NOS.

Rijkswaterstaat en Deltares presenteerden op de jaarlijkse informatieavond van terreinbeheerders de Sandbox. Dit is een innovatief interactief model…

Vanuit het Actieplan Vaarrecreatie Waddengebied wordt op dit moment hard gewerkt aan een proef met virtuele markering. Op de testlocatie hoeven dan…

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee. Aan boord van de m.s. Asterias van de…

Het baggeren van het Westgat bij Lauwersoog kan beginnen. Minister Melanie Schultz van Haegen is akkoord gegaan met het voorstel van de provincie…

De Rabobank zal geen geld beschikbaar stellen voor het winnen van gas onder het Waddengebied.

Minister Melanie Schultz van Haegen neemt nog voor de verkiezingen op 15 maart een besluit over het wel of niet uitbaggeren van het Westgat. Dit is de…

MODDERGAT – Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor…

Het nieuwe klooster op Schiermonnikoog moet een modern en markant baken op het eiland worden. De cisterciënzer monniken die een jaar geleden naar…