Spring naar hoofd-inhoud

Waddenorganisaties gaan gegevens en kennis delen

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten houden van de belangrijkste ontwikkelingen, de basismonitoring, is nodig om tijdig veranderingen en bedreigingen te zien. De samenwerking is formeel bekrachtigd*, en wordt uitgewerkt door het kernteam basismonitoring. Er wordt gewerkt met jaarplannen. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar.

De ondertekenaars bijeen

De basismonitoring richt zich op zes kernwaarden: landschappelijke kwaliteiten zoals de openheid en dynamiek van het wad, natuur, wadbodem en water, welzijn rond het wad en op de eilanden en menselijk medegebruik en beheer. Het Waddengebied kent al een jarenlange traditie van monitoring. Er zijn al heel waardevolle lange meetreeksen van trends en ontwikkelingen over bijvoorbeeld de bodem, het water en vogels. Toch ontbreekt het nog aan samenhang en inzicht. Ook is geconstateerd dat enkele ontwikkelingen tot op dit moment nog niet worden gemeten.

Het volledige artikel in opmaak met links

De ondertekende overeenkomst

Het ambitiedocument

De bekendmaking in de Staatscourant