Spring naar hoofd-inhoud

Verlenging Natura 2000-Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone

De Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone zijn met instemming van de bevoegde gezagen per 12 december j.l. verlengd.

Het verlengingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Met dit verlengingsbesluit wordt het vigerende beheerplan per 12 december 2022 voor 6 jaar verlengd. Momenteel is gestart met de evaluatie van het beheerplan en aansluitend zal een nieuw beheerplan worden opgesteld. Het is de ambitie om het nieuwe beheerplan in minder dan 6 jaar op te leveren. In oktober heeft een digitale stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden om het proces van de verlenging en het opstellen van het nieuwe beheerplan toe te lichten. Voor vragen kunt u mailen naar omN2000wz@rws.nl.