Spring naar hoofd-inhoud

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren.

De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel. Hierbij neemt provincie Fryslân de voortrekkersrol. Het project draagt bij aan versterken van natuurwaarden van de Waddenzee en het project kan één van de projecten van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 worden.

Meerwaarde kwelders
Het kwelderlandschap ten zuiden van Terschelling is onderdeel van een bijzonder waddenlandschap met grote waarde voor natuur en landschap. Deze kwelders leiden al jaren aan erosie, waardoor de kwelders langzaam verdwijnen. Rijkswaterstaat wil, in samenwerking met een aantal andere partijen, door de aanleg van kwelderwerken een deel van het kwelderlandschap herstellen.

Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat wil met dit project leren door te doen. Door het innovatieve ontwerp van de kwelderstructuren, beogen we om kwelders met dynamische natuur- en landschapsvorming tot ontwikkeling te laten komen. Als beheerder van de Waddenzee onderzoeken we hoe de morfologische en vegetatieontwikkeling in het watersysteem zal verlopen. We versterken met dit unieke project onze kennis voor beheer van dit prachtige gebied.”

Het herstelproject richt zich op de kwelderrestanten van de Strieperkwelder en de Keag ten oosten van de Keagdam. Kwelders zijn buitendijkse gebieden die door opslibbing begroeid raken. Door de variatie van dynamiek komen er verschillende  soorten planten en dieren voor en hebben kwelders belangrijke ecologische functies als broedlocatie, hoogwatervluchtplaats en kraamkamer voor vissen.

Expertsessie en aanpassingen ontwerp
Bij het opstellen van het ontwerp voor het kwelderherstel is een klankbordgroep betrokken waarin Terschellinger organisaties en buurschappen deelnamen. Om meerwaarde van natuur zo goed mogelijk in te schatten heeft Rijkswaterstaat recent een expertsessie gehouden met experts op gebied van vogels, vegetatie en kwelders. Uitkomsten hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp. Aanleg van de kwelders komt nu in ondiepe delen waar opslibbing en vegetatie-ontwikkeling te verwachten is.

De komende periode zullen vergunningaanvragen gedaan worden en start de projectvoorbereiding. Daarnaast zullen er verschillende momenten zijn voor overleg met de omgeving.

Project kwelderherstel
Het project is een samenwerking van de Gemeente Terschelling, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Sense of Place en Rijkswaterstaat. Het project kwelderherstel Terschelling is een maatregel van Kader Richtlijn Water (KRW).

Cultuur
Het project is een mooi voorbeeld van hoe natuur, landschap en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak van aanleg en beheer. Het is de bedoeling dat in 2018 de schep de grond in gaat, zodat de eerste resultaten van de kwelder te zien zijn tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018.