Spring naar hoofd-inhoud

Miljoenen voor verbeteren waterkwaliteit en natuur in Waddengebied

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering van 275 miljoen voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof, onvoldoende verscheidenheid in leefgebieden of een overdaad aan slib. Om de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur te verbeteren, steken Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) extra geld te steken in grote projecten onder meer 16 miljoen in het Waddengebied.

Als onderdeel van de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water heeft er in 2017 een verkenning plaats gevonden naar de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in de grote wateren. De ministers hebben op basis van deze verkenning uitgesproken ambitie te hebben om tot 2050 diverse maatregelen te treffen die nodig zijn om te komen tot toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met krachtige economie.

Uit de verkenning blijkt dat de ecologische problematiek in de Grevelingen en de Eems-Dollard het meest urgent is. De ministers willen voor de Eems-Dollard een betekenisvolle stap zetten in de realisering van de ambitie door een investering van 10 miljoen te doen in een kwelderproject. Het kwelderproject vermindert de vertroebeling van het water, doordat slib wordt afgevangen, en creƫert leefgebied voor doelsoorten. Dit project zal bovendien positief bijdragen aan de vergunningverlening voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld Groningen Seaport.

Ook voor de Waddenzee is geld vrijgemaakt. Met een investering van 6 miljoen wordt de beheerautoriteit Waddenzee gefaciliteerd bij de ontwikkeling en uitvoering van een integraal beheerplan voor betere bescherming van natuur en duurzame visserij. En wordt bijgedragen aan een onderzoek vanuit de Gebiedsagenda Wadden, om samen met regionale partijen maatregelen uit te werken.

Lees hier de brief van de ministers aan de Tweede Kamer