Spring naar hoofd-inhoud

Meetpalen tussen Holwerd en Ameland

Rijkswaterstaat gaat in de week van 4 juli 2022 2 meetpalen plaatsen in de Waddenzee, tussen Holwerd en Ameland. Eén nabij de vaargeul en één in het Dantziggat. De meetpalen zijn bedoeld voor een meerjarig onderzoek naar het slibgehalte in de vaarweg Ameland-Holwerd. De meetpalen maken onderdeel uit van een breder onderzoek naar het verduurzamen van het baggerwerk voor het vaargeulonderhoud.

Aanleiding plaatsen meetpalen

Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de Waddenzee diverse taken. Zo moeten we de bereikbaarheid van de eilanden op orde houden met een zo klein mogelijke impact op de Waddenzee, op het milieu en tegen zo laag mogelijke kosten.

De vaarweg Holwerd–Ameland kent een toenemende mate van dichtslibbing, de komende decennia. De historische achtergrond daarvan is onlangs uitgebreid opgeschreven in de brochure Morfologische Veranderingen.

Op dit traject moet nu steeds meer gebaggerd worden. Dit heeft een negatief effect heeft op de natuurwaarden van het gebied, door bijvoorbeeld vertroebeling. Daarnaast groeien de kosten voor het baggerwerk en neemt de CO2-uitstoot toe.

Programma Duurzaamheid

We willen de uitstoot verminderen en onderzoeken daarom in het kader van het programma Duurzaamheid naar manieren om dit te verbeteren. Onderdeel van het programma is om het opgebaggerde slib verder weg te brengen, naar meer noordelijk gelegen verspreidingslocaties. Door de sterkere stroming van het water is de verwachting dat de troebelheid in en rond de vaargeul af gaat nemen.

Om te kijken of dit inderdaad positief uitwerkt op de waterkwaliteit en ecologie van de Waddenzee, worden nu de meetpalen geplaatst. De meetpaal in het Dantziggat wordt elk jaar iets verplaatst. Daardoor ontstaat er na verloop van jaren ook een breder beeld over de werking van het hele gebied onder Ameland; het Borndiep.

Volledig bericht op website Rijkswaterstaat