Spring naar hoofd-inhoud

Meeste droogvallende mosselbanken in de Waddenzee weten zich te handhaven

Al 25 jaar wordt in opdracht van het ministerie van LNV de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee onderzocht door Wageningen Marine Research. Mosselbanken zijn belangrijk voor een goede structuur en functie van bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten. In het onderzoek wordt dan ook speciale aandacht besteed aan de eigenschappen die het al dan niet overleven van deze mosselbanken bepalen. Het meest recente onderzoek, over het jaar 2018, laat zien dat de meeste van de onderzochte, en inmiddels oude mosselbanken, zich hebben weten te handhaven. Bankoverleving is niet vanzelfsprekend, enkele andere banken zijn niet teruggevonden. In 2018 heeft zich ook een nieuwe mosselbank gevormd die opgenomen is in het onderzoek.

Mosselbanken essentieel onderdeel van ecosysteem
Mosselbanken vormen een belangrijk landschappelijk element in de Waddenzee. De mosselbulten van een mosselbank kunnen meer dan een meter hoog worden en zijn in het verder vlakke landschap al van verre te zien. Op de mosselen zelf groeien zeepokken, macroalgen en andere soorten die graag op hard substraat voorkomen. Tussen de mosselen vinden soorten als de alikruik een geschikte leefomgeving en in de poeltjes tussen de mosselbulten zwemmen vissen als grondels en botten en andere bodemdieren als garnalen. Zelfs als de mosselen door bijvoorbeeld storm van een mosselbank zijn verdwenen, blijven de ontstane structuren als kleibulten en schelplagen nog jaren zichtbaar en vormen een geschikte vestigingsplaats voor nieuw mosselbroed. De mosselen op de mosselbank en de andere aan mosselbanken geassocieerde soorten vormen een voedselbron voor vogels en grote vissen. Mosselbanken vormen dan ook een belangrijk onderdeel voor een goede structuur en functie van habitattype H1140 “bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten” binnen de Wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn binnen deze wet instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor verschillende vogelsoorten voor wie schelpdieren een belangrijke voedselbron vormen zoals scholeksters. Mosselen en mosselbanken zijn hiermee wettelijk beschermd als belangrijke componenten in het ecosysteem.

Volledig artikel en onderzoeksrapport op website Wageningen Marine Research