Spring naar hoofd-inhoud

Meedenken over dijkversterking Den Helder-Den Oever

DEN HELDER - De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever zes weken ter inzage vanaf woensdag 12 september. Deze notitie beschrijft de aanleiding en veiligheidsopgave van de dijkversterking. Naast het indienen van een zienswijze wordt de omgeving en de stakeholders gevraagd oplossingen aan te dragen voor de waterveiligheidsopgave en mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met project gerealiseerd kunnen worden.

De stabiliteit van drie aansluitende dijken tussen Den Helder en Den Oever (de Wieringerzeekering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoet niet aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Daarnaast heeft de bekleding van deze dijktrajecten op bepaalde delen onvoldoende sterkte. Daarom is de beheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), van plan ze te versterken. De dijken worden belast vanuit de Waddenzee en daarnaast wordt de Amsteldiepdijk belast door het Amstelmeer. De dijken zijn zowel binnen- als buitendijks omgeven door beschermde natuur. Buitendijks ligt het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Link naar volledig artikel op bron