Spring naar hoofd-inhoud

Integraal Managementplan Eems-estuarium

Nedersaksen en Nederland hebben voor het eerst een gezamenlijk Integraal Managementplan (IMP) opgesteld. Nederland en Nedersaksen delen namelijk een belangrijk natuurgebied: het Eems-estuarium, waar zout en zoet water samenkomen. Het gebied verkeert echter in een ecologische slechte toestand. Dat willen de partijen nu veranderen met het IMP.

Het Eems-estuarium behoort tot Natura 2000, het Europese ecologische netwerk voor de instandhouding van het Europese natuurerfgoed. Vergelijkbare managementplannen bestaan al voor de estuaria van de Schelde, Elbe en Weser en worden daar met succes toegepast.

In Duitsland dienen – met name in gebieden met grote gebruiksconflicten en slechte staat van instandhouding van de natuur – management (beheer)plannen opgesteld te worden. Hierin worden de noodzakelijke voorwaarden voor de instandhouding en de ontwikkeling van leefgebieden en soorten van Europees belang aangegeven. Met het IMP Eems-estuarium is nu een dergelijk vakinhoudelijk plan beschikbaar.

Economie en Ecologie
Gelet op de ecologische samenhang van het Eems-estuarium is het plangebied van het IMP door Nederland en Nedersaksen grensoverschrijdend vastgelegd. Het omvat alle door het getij beïnvloede Natura-2000-gebieden tussen de hoofdwaterkeringen. Het IMP Eems-estuarium laat zien hoe met concrete en conceptuele verbeteringsmaatregelen aan de natuur- (Natura 2000) en waterbeschermingseisen (KRW) kan worden voldaan, in harmonie met de eisen van maatschappij, bedrijfsleven en cultuur.

Vanuit Natura 2000 bezien betekent dit dat de krachten worden gebundeld en dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan verbetering van de slechte ecologische toestand van het systeem.

Het Integraal Managementplan Eems-estuarium (pdf, 17 Mb)