Spring naar hoofd-inhoud

Enquêtes in Jachthavens Waddenzee

Op dit moment vindt er een grootschalig onderzoek plaats naar beleving onder vaarrecreanten op het Wad. Een tiental enquêteurs vraagt deze zomer naar de beleving van Wadvaarders. De enquêtes worden afgenomen in alle grote jachthavens in het Waddengebied. Van Oudeschild tot aan Delfzijl. Het onderzoek duurt tot eind augustus.

De enquête moet inzichtelijk maken in hoeverre educatie, voorlichting en informatieverschaffing invloed hebben op de gedragingen van vaarrecreanten die actief zijn in het Waddengebied. In totaal zullen een kleine 1.000 respondenten  deelnemen aan het onderzoek.  De enquête gaat in op vijf aspecten: kenmerken schepen, kenmerken tochten, ondernomen activiteiten, bekendheid met erecode + campagne en het gedrag van vaarrecreanten op het Wad.

In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt aan de hand van resultaten uit 2009, 2011 en 2016. ,,We kijken niet alleen blind naar de cijfers”, vertelt Jasper Heslinga van het European Tourism Futures Institute (ETFI) (onderdeel van NHL Stenden University). ,,Zo zagen we in 2016 een afname van de bekendheid met de Erecode. Maar we zagen tegelijkertijd dat het gewenste gedrag ten opzichte van de natuur vrijwel hetzelfde is gebleven. Vaarrecreanten houden afstand tot vogels en zeehonden en weten dat ze niet in artrtikel-20 gebieden mogen komen. Dat vertelt dan iets over hoe een campagne “common sense” kan worden; dat het voor veel mensen gemeengoed is zonder dat mensen zich er (heel) bewust van zijn.”

Om de resultaten beter te kunnen begrijpen, wordt er na de zomervakantie met een focusgroep gewerkt.  Zo kunnen meer diepgaande en specifieke inzichten van gebruikers op  het Wad verkregen worden. De definitieve onderzoeksresultaten worden begin 2019 verwacht.

Dit project wordt financieel ondersteund door Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). Na afloop van het project wordt de ontwikkelde methodiek mogelijk toegepast op andere regio's in Nederland waar vaarrecreatie plaats vindt in natuurgebieden

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee
De enquêtes maken onderdeel uit van een groot meerjarig onderzoek naar Vaarrecreatie op de Waddenzee. Dit grootschalige onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, waarin ongeveer dertig overheden, natuurorganisaties en belangenorganisaties samenwerken. De uitvoering van de monitoring is in handen van MOCO, een consortium dat bestaat uit verschillende expertises van de volgende onderzoeksinstellingen: Rijksuniversiteit Groningen, Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga,  De Karekiet (Landschap en Ecologie), Vandertuuk Revisited en Sovon Vogelonderzoek Nederland.