Spring naar hoofd-inhoud

Effecten bodemberoering Waddenzee groter in laag-dynamische delen

In de Waddenzee vinden tal van menselijke activiteiten plaats, die bodemberoering veroorzaken. Denk aan visserij, kabelaanleg, baggeren, zandsuppleties en zo meer. Tegelijkertijd kenmerkt het gebied zich door een hoge dynamiek door wind, stroming en getij die de bodem van nature beroeren, op de ene locatie meer dan op de andere. Een belangrijke vraag is in hoeverre menselijke activiteiten effecten veroorzaken die de natuurlijke dynamiek overstijgen. En hoe erg dit is; is het nodig om een maatregelenpakket te ontwikkelen om de impact ervan te verminderen?

Onder water leven in sublitOnder water leven in de Waddenzee. Foto: Eric Gibcus-Saxifragaotaal. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

Onder water leven in de Waddenzee. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben aan bureau Altenburg en Wymenga gevraagd een literatuurreview uit te voeren van de voor de Waddenzee relevante kennis over effecten van menselijke en natuurlijke bodemberoering. Het rapport ‘Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee’ is nu klaar.

Veel literatuur, toch kennislacunes
Ondanks dat er veel literatuur beschikbaar blijkt, zijn er nog kennislacunes rond de effecten van diverse vormen van bodemberoering en hoe deze zich verhouden tot de natuurlijke dynamiek. De effecten beschreven in de verschillende wetenschappelijke studies laten zich daarbij ook nog eens lastig vergelijken; onderzoeksmethodes en beoordelingscriteria verschillen van elkaar. Ook zijn de omstandigheden in de beschikbare studies lang niet altijd representatief voor de Waddenzee en zijn ze niet op dezelfde manier gekwantificeerd.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee