Spring naar hoofd-inhoud

Basismonitoring Wadden verzamelt data over Waddenzee

De samenwerkende beheerders van het waddengebied hebben de Basismonitoring Wadden opgestart. Dit programma moet gaan zorgen voor betere en efficiëntere monitoring van de verschillende beheerdoelstellingen van het waddengebied. Hiermee komt het doel om eenduidige en samenhangende data over het waddengebied beschikbaar te hebben een stap dichterbij.

De Basismonitoring Wadden wordt een voor iedereen toegankelijke informatiebron en omvat de langlopende monitoringprogramma’s van beheerders van het waddengebied en bouwt voort op het Waddenmonitoringproject WaLTER. 

Naast het zorgen voor goede en efficiënte monitoring van het beheer van de Waddenzee werkt het programma ook aan het online ontsluiten van de data en het inzichtelijk maken van de gegevens in het jaaroverzicht Wadden in Beeld.

Na ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor de Basismonitoring Wadden wordt het online platform www.basismonitoringwadden.nl uitgebreid en zullen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd aan het monitoringsprogramma, zoals bodemleven op de wadplaten en duisternis in het gebied. 

Zo ontstaat een completer beeld met monitoringsgegevens en groeit de beschikbare informatie over het Waddengebied. Met deze informatie kunnen beheerders vragen vanuit beheer op basis van gezamenlijke en feitelijke kennis beantwoorden. De Basismonitoring Wadden helpt de beheerders tevens om in te spelen op actuele ontwikkelingen in het gebied.

Samenwerkingsagenda
Bestuurders in het waddengebied werken meer en meer samen bij het maken van beleid en bij het beheer van het gebied. Zij werken vanuit afspraken die staan in de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Eén van de belangrijke actiepunten is het inrichten van de Basismonitoring Wadden.

Nieuwe partner
Een nieuwe stap is ook dat Tresoar (Fries historisch en cultureel centrum) als nieuwe samenwerkingspartner verwelkomd wordt. Deze organisatie komt het team van Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Coalitie Wadden Natuurlijk, de drie Waddenprovincies, Groningen Seaports en de Nederlandse Aardolie Maatschappij versterken.

Voor meer informatie over de Basismonitoring Wadden, zie www.basismonitoringwadden.nl