CWN: Wadden Natuurlijk

Welkom op deze webpagina van de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN)* 

Samen naar beter beheer van Unesco Werelderfgoed Waddenzee!

De Waddenzee is het enige Natuurlijk Werelderfgoed van Nederland. Samen met de erkenning als Unesco Man & Biosphere Area dragen we hiermee een glasheldere internationale verantwoordelijkheid voor vogels, vissen en mensen. Deze topnatuur vraagt om structureel en goed beheer.

De conclusie van de Algemene Rekenkamer (2013) is duidelijk: ‘zowel het natuurbeheer in het gebied als de vergunningverlening voor (economische) activiteiten zijn ingewikkeld geregeld. De ondoelmatigheden komen noch de kwetsbare natuur, noch de economische bedrijvigheid in het Waddengebied ten goede. Hun advies luidt: ‘Wijs één natuurbeheerder aan voor het Waddengebied’.

De evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee in 2015 bevestigt dit: ‘Kom tot beter gebiedsmanagement’. In het verbeteren van de samenwerking tussen beheerders, ontbreekt het natuurbeheer nog.

Integrale kijk nodig
De oplossing is een integrale aanpak van het natuurbeheer in de Waddenzee, waarin ontwikkeling, behoud en duurzaam medegebruik van de rijke natuur centraal staan. Door een organisatie of samenwerkingsverband met natuurbeheer in de genen, die zich verantwoordelijk voelt voor het gebied en alle onderdelen van beheer samen uitvoert.

De natuurorganisaties bieden aan:
• de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van natuur- en recreatiebeheer op zich te nemen;
• de kennis en ervaring van de terreinbeherende organisaties met professioneel natuurbeheer, gecoördineerd in te zetten;
• samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Programma Rijke Waddenzee en de Waddenunit (Min LNV) de krachten te bundelen in de uitvoering.

Contactpersoon:

Froukje Krist
Secretaris Coalitie Wadden Natuurlijk
Tel. 06 - 21 14 17 65
f.krist@itfryskegea.nl 

* CWN bestaat uit Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting WAD en de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea en Stichting Het Groninger Landschap.Samen naar beter beheer van Unesco Werelderfgoed Waddenzee