Kamerbrief over de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

De afgelopen jaren hebben Rijk en regio intensief samengewerkt om te komen tot een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak met als doel een betere bescherming van de Waddenzee. Met de Verzamelbrief Wadden van 20 juni 2019 (Kamerstuk 29 684, nr. 185) is de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. Met de brief van 9 juli 2020 hebben de ministers van IenW en LNV de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De ontwerp-Agenda is het resultaat van vele gesprekken in het gebied en tussen de overheden. Dit proces wordt nu afgerond met een formele consultatie waarin burgers en organisaties een reactie kunnen geven op de ontwerp-Agenda. Onderdeel van dit traject is een internetconsultatie welke loopt van 10 juli tot en met 14 september 2020. Het doel hiervan is om een brede groep geïnteresseerden de mogelijkheid te geven op de ontwerp-Agenda te reageren. Voor meer informatie zie: www.internetconsultatie.nl

De kamerbrief

De ontwerp-agenda voor het Waddengebied 2050