De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee

Gepubliceerd op 23 januari 2024InternationaalAangemaakt door Waddenacademie

Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar de Nederlandse implementatie.

Rijkswaterstaat heeft, als onderdeel van het ministerie van IenW en in nauwe afstemming met het ministerie van LNV de Waddenacademie gevraagd een onderzoek uit te voeren naar welke regelgeving allemaal doorwerkt in het natuurbeheer van de Waddenzee. Daartoe zijn door de Waddenacademie i.s.m. academici en juridisch adviseurs de van toepassing zijnde verdragen, EU-richtlijnen en (de doorwerking in) nationale regelgeving geanalyseerd waarbij in beeld is gebracht welke verboden en verplichtingen, waaronder ook herstelopgaven, hieruit voortvloeien.

Het resultaat hiervan kan worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van beleid en beheer voor de Waddenzee. Het rapport wordt in 2024 uitgegeven als boek bij Boom Juridische Uitgevers. Voor nu zijn alle hoofdstukken als preprint afzonderlijk te lezen op de website van de Waddenacademie.

Het complete document is ook te vinden op de website van de Waddenacademie.