Rapporten impact bodemberoerende visserij op Waddenzee online

Gepubliceerd op 13 januari 2023Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Rijkswaterstaat en Waddenacademie

Rijkswaterstaat is, namens de minister van IenW, voortouwnemer voor het opstellen van de Natura2000 beheerplannen van de Rijkswateren. Momenteel evalueert Rijkswaterstaat het eerste beheerplan van de Waddenzee. Die evaluatie is naar verwachting eind mei 2023 klaar.

Uit een notitie opgesteld naar aanleiding van die evaluatie blijkt dat bodemberoering door de garnalenvisserij het halen van de instandhoudingsdoelen en natuurherstel kan belemmeren. In het beheerplan worden maatregelen opgenomen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te behalen.

Evaluatie Beheerplan

De vergunning voor de garnalenvisserij vanuit de Wet Natuurbescherming is 31 december 2022 afgelopen en een nieuwe vergunning is aangevraagd bij het bevoegd gezag, het ministerie van LNV. Uit de - nog lopende - evaluatie voor de Waddenzee blijkt dat de slechte kwaliteit van het sublitoraal (H1110A, permanent overstroomde zandbanken) in hoge mate wordt toegeschreven aan bodemberoering door garnalenvisserij.

Instandhoudingsdoelen

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder namens de minister van IenW, verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van alle noodzakelijke maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen en heeft daarom twee acties ondernomen:
1) de Waddenacademie gevraagd een reflectie (pdf, 521 kB) op de Passende Beoordeling te geven
2) de opdrachtnemers van de evaluatie van het beheerplan Waddenzee gevraagd een aanvullende notitie (pdf, 2.6 MB) te schrijven waarin de informatie over de impact van bodemberoering en garnalenvisserij op de Waddenzee wordt beschreven.

Ecologische impact in laag dynamische gebieden Waddenzee

De notitie beschrijft dat de garnalenvisserij de activiteit is met de meeste ecologische impact, omdat deze op een groot oppervlak en met hoge frequentie plaatsvindt. Ook andere activiteiten zoals baggeren en verspreiden veroorzaken bodemberoering, alleen lokaler omdat deze op een kleiner oppervlakte van de Waddenzee plaatsvinden.

Voor de Waddenzee geldt dat de huidige staat van het sublitoraal nog steeds matig ongunstig is, terwijl er een opgave is voor kwaliteitsverbetering voor het habitat permanent overstroomde zandbanken (H1110A). Voor een gezond ecosysteem is een divers bodemleven van belang. De rapporten wijzen erop dat de bodemberoering leidt tot een verarming van het aantal soorten.

Gezamenlijk overleg

Rijkswaterstaat heeft beide notities aangeboden aan het ministerie van LNV. Ook zijn ze gedeeld met de vertegenwoordigers van de visserij. De komende tijd gaan de verschillende partijen met elkaar in overleg over wat deze bevindingen nu betekenen. En waar er mogelijkheden zijn om samen te werken aan het behalen van de natuurdoelstellingen

De rapporten zijn hieronder te downloaden:
Reflectie Waddenacademie bodemberoerende garnalenvisserij (pdf, 521 kB) 
Aanvullende notitie Altenburg en Wymenga bodemberoerende garnalenvisserij (pdf, 2.6 MB)