Wetterskip Fryslân: investeer NUON-gelden in zeegemaal en economische impuls Waddenkust

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân voor om een deel van de € 300 miljoen uit de opbrengst van de Nuon-aandelen te besteden aan de bouw van een nieuw zeegemaal aan de Waddenzeekust. Door de klimaatverandering, veranderende neerslagpatronen en een zeespiegelstijging zal de bouw van zo'n gemaal op den duur nodig zijn.

Voordelen gemaal
De bouw van het gemaal heeft veel voordelen. Zo vermindert het de risico op wateroverlast in Fryslân. Daarnaast zal de bouw van het gemaal veel werkgelegenheid creëren en bijdragen aan duurzame watertechnologie. Zonder een bijdrage van de provincie is de bouw hiervan niet haalbaar. Als Wetterskip Fryslân dit project zelf moet bekostigen, zal dit tot forse tariefstijgingen leiden.
 
Combinatie andere projecten
Het dagelijks bestuur ziet goede mogelijkheden om de bouw van een gemaal met twee andere projecten te combineren. Zo heeft Atelier Fryslân een plan gemaakt voor het aantrekkelijker maken van het Friese gedeelte van de waddenkust. Het gaat daarbij onder meer om investeringen in recreatieve voorzieningen. Daarnaast zijn er concepten voor deltadijken die de klimaatverandering kunnen weerstaan. Deze dijken bieden ook mogelijkheden voor landbouw, recreatie en bebouwing.
 
Economische impuls
'Het is nu een unieke mogelijkheid om deze drie projecten te combineren tot één groot project', aldus dijkgraaf Paul van Erkelens. 'Een dergelijk ambitieus project kan een stevige economische impuls geven aan het noorden van Fryslân.' Wetterskip Fryslân hoopt met de suggesties in een brief aan het College van Gedeputeerde Staten inzake de Nuon-gelden een goede bijdrage te hebben geleverd aan de oproep van het College om ideeën aan te dragen om de economie en werkgelegenheid in Fryslân te stimuleren.