Waddenvereniging zal bezwaar maken tegen vergunning voor kolencentrale

De Waddenvereniging zal, net als andere milieu- en natuur organisaties, de verleende natuurbeschermingswetvergunning voor de omstreden kolencentrale bij Eemshaven aanvechten.

Deze week maakte de provincie Groningen bekend de vergunning te verlenen. De natuur- en milieuorganisaties (Natuur en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging, Groninger Landschap en Natuurmonumenten) zijn tegen de bouw en ingebruikname van de kolencentrale, omdat wij vrezen dat de kolencentrale de natuur in de Waddenzee en de Eems-Dollard weldegelijk aantast. Rijk en provincies hebben zich nooit gebogen over de vraag of deze kolencentrale wel nodig is. Zo’n toetsing is verplicht volgens de wet als er sprake is van ‘significante’ aantasting van de natuur.

Ernstige aantasting van de natuur valt ook te verwachten bij deze kolencentrale. Immers, de vaargeul moet verdiept worden voor de aanvoer van kolen en dat brengt schade toe aan het Eems-Dollard estuarium. Daarnaast stoot zo’n centrale enorme hoeveelheden stikstof uit waardoor allerlei kenmerkende bloemen en planten zullen verdwijnen uit duingebieden op Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum. Die verplichte toetsing is bij deze vergunning achterwege gelaten. Daarom denken de natuurbeschermingsorganisaties nog zeker een kans te hebben om de vergunning aan te vechten bij de rechter.