Waddenfonds verleent eerste subsidie voor thema Landbouw

Het project Spaarwater is het eerste landbouw project wat subsidie ontvangt van het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur vandaag besloten. Het project draait om rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving. Het DB heeft aan zes projecten in totaal 2,6 miljoen Euro subsidie verleend. In totaal wordt met deze zes projecten 6,5 miljoen Euro in het Waddengebied geïnvesteerd.

Acacia Water werkt bij project Spaarwater nauw samen met LTO Noord en met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Door de klimaatverandering neemt de kans op verzilting van landbouwgewassen in het waddengebied toe. Spaarwater beproeft in Fryslân, Groningen en Noord-Holland op drie akkerbouwbedrijven nieuwe methoden om hier mee om te gaan. De bedrijven staan in Pietersbierum (Fr), Borgsweer (Gr) en Breezand (N-H). Het gaat om optimalisering van drainage, infiltratie van zoet water in de bodem, druppelirrigatie en druppelbemesting. De proeven vinden voornamelijk plaats in bestaande teelten zoals pootaardappelen en bloembollen. Het doel is om efficiënter met de aanwezige voorraad zoet grondwater om te gaan, die voorraad te vergroten en verzilting tegen te gaan. Dit moet in de eerste plaats de oogst ten goede komen. Daarnaast geven druppelsystemen gerichter en zuiniger water en meststoffen dan de gebruikelijke methoden. De proeven gaan door tot en met 2016. Er wordt op de proeflocaties intensief kennis uitgewisseld met groepen telers en met de waterbeheerders uit de omgeving.

Volledig bericht met bijlage over toegekende projecten op de website van het Waddenfonds