Waddenfonds maakt investering mogelijk van € 90 miljoen in vijf grote projecten

Het Waddenfonds reserveert € 47,5 miljoen voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds ruim € 20 miljoen beschikbaar. Met de financiële bijdrage uit het Waddenfonds wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt.

Afsluitdijk
Voor de nieuwe vismigratierivier die in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand wordt gerealiseerd, reserveert het Waddenfonds maximaal € 14 miljoen euro. Met deze bijdrage is de totale financiering voor het project rond. De vismigratierivier maakt grootschalige vistrek tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer mogelijk en dient als een belangrijke impuls voor het herstel van de visstand in Waddenzee en IJsselmeer en het achterliggende Rijnsysteem van rivieren en beken. De huidige Afsluitdijk blokkeert momenteel dat trekvissen hun paaigronden bereiken. De vismigratierivier moet samen met visvriendelijk sluisbeheer trekvissen helpen migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer en vice versa. Het Waddenfonds draagt aan het project bij vanwege de kwaliteitsimpuls voor het ecosysteem en de visstand in de Waddenzee.

Aan de realisatie van het Beleefcentrum Afsluitdijk bij Kornwerderzand draagt het Waddenfons €  4 miljoen bij. Dit centrum moet uitgroeien tot een pleisterplaats voor binnen- en buitenlandse toeristen. In het Beleefcentrum wordt onder andere op een intractieve manier een expositie over de ontstaansgeschiedenis en de ecologische waarden van het Waddengebied ingericht. Ook kunnen toeristen op uitzichtpunten de weidsheid en vogelrijkdom van het Waddengebied ervaren en de nieuwe vismigratierivier bekijken. Het Beleefcentrum Afsluitdijk is een initiatief van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollandse Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân.

Het derde project op de Afsluitdijk omvat de realisatie van een spuistroomcentrale bij Kornwerderzand en is een vervolg op een succesvol verlopen pilot met spuistroom in Den Oever. Het Waddenfonds investeert € 2,8 miljoen in de installatie van 18 turbines in de Lorentzsluizen. Deze turbines wekken duurzame energie op uit het overtollig water dat met grote snelheden uit het IJsselmeer op de Waddenzee wordt gespuid. Het project is onderdeel van de plannen voor een energie-neutrale Afsluitdijk.

Eems-Dollardgebied
Voor het programma Vitale kust in het Eems-Dollardgebied reserveert het Waddenfonds maximaal € 23,6  miljoen.  Door indijking, stuwen en sluizen verkeert de Eems-Dollard als monding van rivier de Eems in slechte ecologische toestand. Karakteristieke geleidelijke overgangen tussen Waddenzee en land zijn door de jaren heen verdwenen. De insnoering van de Eems-Dollard heeft tot gevolg dat het systeem dichtslibt. Op het traject EemshavenDelfzijl worden om die reden nieuwe dijkconcepten uitgetest, die ook op andere plekken toepasbaar zijn als ze succesvol worden afgerond. Het project versterkt het EemsDollardgebied zowel ecologisch als economisch.

Het Waddenfonds stelt eveneens € 3,2 miljoen beschikbaar voor het Marconiproject, waarbij in en rondom Delfzijl integraal wordt geïnvesteerd in waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme en herstel van cultuurhistorische waarden. In deze  fase wordt de kuststrook en stadsrand van Delfzijl vernieuwd met ondermeer de aanleg van een boulevard voor fietsers en voetgangers, de verbreding van het zandstrand en een veiliger zeekering. Ook wordt de verbinding tussen de binnenstad van Delfzijl en de Waddenzee verbeterd.

Volgens voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds zijn de projecten een impuls voor de ecologie en economie in het Waddengebied. ,,Met deze plannen zetten wij  in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en duurzame natuurontwikkeling in het Waddengebied.  Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het Waddenfonds.’’

In het najaar kunnen bij het Waddenfonds nieuwe financiële bijdragen voor projecten in de Waddenregio worden aangevraagd. Na de zomer maakt het Waddenfonds bekend onder welke voorwaarden subsidies kunnen worden aangevraagd.

Bijlage met informatie over alle toegekende projecten