Waddeneilanden sluiten Convenant met Rijk en Provincies

De Waddeneilanden tekenden gisteren opnieuw een convenant met de provincie Fryslân en het Rijk. Ook de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde Sweet, en Texel ondertekenen het convenant. Namens het Rijk tekende Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het convenant is het intensiveren van de onderlinge samenwerking.

Met dit convenant bevestigen alle partijen de goede samenwerking tussen de eilandgemeenten, de provincies en het Rijk. Doel is dat de eilandgemeenten vanuit hun unieke positie kunnen voldoen aan de opgaven die aan de gemeentebesturen gesteld worden. Hierbij moet de samenwerking ook leiden tot verhoogde kwaliteit en toekomstbestendigheid van de dienstverlening aan inwoners en gasten.

Bijzonder aan het convenant is dat dit keer alle vijf eilanden en twee provincies mee ondertekenen. Texel hoort bij Noord-Holland. Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog liggen in de provincie Fryslân. Met het convenant wordt eveneens de bestuurlijke zelfstandigheid van de eilanden ondersteund.

Rijk en de provincies Fryslân en Noord-Holland hebben toegezegd te zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering van beleidsvorming en regelgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de Waddeneilanden. Ook zoeken alle partijen actief afstemming om verschil in regelgeving en beleid voor de eilanden en het Waddengebied te voorkomen.