Wadden Sea Forum in Den Helder

Op 17 en 18 mei vergaderde het Wadden Sea Forum (WSF) in Den Helder. Het WSF is een platform waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de landbouw, de visserij, de natuurbescherming, de recreatie en 'lagere overheden' met elkaar van gedachten wisselen over mogelijkheden voor en praktische voorbeelden van duurzame ontwikkeling in het waddengebied. Het is een samenwerkingsverband waar organisaties uit de drie waddenlanden, Denemarken, Duitsland en Nederland deel van uit maken.

In Den Helder werd een 'prototype' van een digitale atlas van de zuidelijke Noordzee gepresenteerd. In verschillende lagen worden onder andere alle plannen en het huidige gebruik door scheepvaart, boorplatforms, windparken, pijpleidingen, kabels en beschermde gebieden weergegeven. Het WSF ontwikkelt deze kaart als een instrument voor het verstandig beheer van de Noordzee, met het oog op het directe belang voor de Wadden van wat er op zee gebeurt.

Verder sprak het Forum over de plannen van de gemeente Den Helder voor het uitbreiden van de haven, over de problematiek van (plastic) afval en over de complexe kwestie van opvang en opslag (of gebruik) van kooldioxide. Tenslotte is informeel contact gelegd met de Waddenacademie, met het oog op mogelijke samenwerking.