Voorlopig Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld

Op donderdag 28 november hebben bestuurders van het Rijk, van de provincies Noord-Holland en Friesland en van de gemeenten Hollands Kroon, Zuidwest-Friesland en Harlingen de voorlopige versie van het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld.

Het Masterplan beschrijft de ruimtelijke kaders en streefbeelden. Deze dienen als vertrekpunt voor de verdere planuitwerking voor de versterking van de Afsluitdijk.

De Afsluitdijk is een van de meest bijzondere beschermingen tegen hoogwater. Deze monumentale dijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en moet worden versterkt om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Ook de mogelijkheden voor afvoer van overtollig water moeten worden vergroot. Tot en met 2016 werkt Rijkswaterstaat de plannen hiervoor uit. De regionale overheden werken in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk aan plannen op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie en toerisme.

De Afsluitdijk heeft grote ruimtelijke kwaliteit. Het is de ambitie van Rijkswaterstaat en de regionale overheden om bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk de identiteit van de Afsluitdijk als icoon van Nederlandse waterbouwkunde en het monumentale karakter te behouden en te versterken.

Het voorlopige Masterplan Beeldkwaliteit moet er voor zorgen dat een sterk totaalbeeld ontstaat. Het geeft richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit in de plannen en zorgt voor samenhang bij de uitvoering van de versterking van de Afsluitdijk en de initiatieven van de regionale overheden. Het Masterplan Beeldkwaliteit wordt eind 2014 definitief vastgesteld.

Artikel op website provincie Noord-Holland