Vervolgonderzoek gevolgen aardbevingen op dijken

De afgelopen weken was er veel aandacht voor aardbevingen in Noord-Groningen. En ook over de mogelijke gevolgen van bevingen op de stabiliteit van onze dijken. De Groningse waterschappen hebben bij minister Kamp aangedrongen op vervolgonderzoek.

Minister Kamp bracht woensdag 3 juli een bezoek aan het gebied en presenteerde de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de bevingen. Volgens de minister blijkt hieruit dat zwaardere aardbevingen kunnen zorgen voor het verzakken van dijken, maar dat bevingen niet zorgen voor uitval van vitale infrastructuur ( o.a. energie, drinkwater en rioolwaterafvoer).

Vervolgonderzoek naar dijken
De Groningse waterschappen hebben aangedrongen op vervolgonderzoek, waarbij het effect van bevingen op zandlagen in de dijken en damwanden beter wordt onderzocht en eventuele risicolocaties goed in beeld worden gebracht. De waterschappen zijn bij opdrachtverlening en uitvoering van het onderzoek betrokken. Over maximaal drie maanden moet het onderzoek afgerond zijn.

Door met verbeterwerkzaamheden
In de tussentijd gaan we gewoon door met de geplande verbeterwerkzaamheden aan de Eemskanaalkade.