Vergunning RWE aangevuld

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de Natuurbeschermingswetvergunning voor de RWE energiecentrale in de Eemshaven aangevuld. De natuurmaatregelen zijn concreter vastgelegd, de natuureffecten in Duitsland zijn verder onderzocht en het energiebedrijf heeft nu ook een vergunning voor een extra havenkade.

Met de aanvullingen komen de drie provincies en het ministerie tegemoet aan de bezwaren tegen de vergunning die zij vorig jaar aan RWE hebben afgegeven. Tegen de vergunning kwamen ruim 6.000 bezwaren. Om deze zorgvuldig te kunnen beoordelen is onafhankelijk advies gevraagd aan de commissie rechtsbescherming. In oktober en in maart hebben bezwaarmakende organisaties hun bezwaar mondeling kunnen toelichten bij de commissie.

De meeste bezwaren vindt de commissie ongegrond. Wel is verzocht om concretere onderbouwing en invulling van de natuurmaatregelen en een uitbreiding van de vergunning met een extra havenkade.
In de vorig jaar afgegeven vergunning zijn honderden hectares extra natuur aangekondigd als voorzorg tegen eventueel natuurverlies. Nu is vastgelegd wat gaat gebeuren voor kustvogels en stikstofgevoelige natuur in o.a. Drentse Aa, Drents Friese Wold, Bakkeveense Duinen en Witterveld. Het gaat om een plus op bestaande projecten en om een versnelling van de uitvoering. Inmiddels is gestart met uitvoering in Dannemeer.
De uitstoot van schadelijke stoffen door de centrale (o.a. zware metalen en stikstof) leidt niet tot aantasting van Duitse natuurgebieden. Dit is nader onderzocht door het Duitse onderzoeksbureau IBL Umweltplanung.
De extra havenkademuur is niet nodig voor afmeren van schepen maar moet wel gelijk worden ingericht voor de stabiliteit van de haven, vandaar dat deze nu alsnog opgenomen is.

De komende 6 weken kunnen belanghebbenden, o.a. natuurorganisaties, beroep instellen tegen deze zogenaamde Beslissing op Bezwaar bij de Raad van State. Naar verwachting zal deze begin 2014 uitspraak doen.