Verbetering waterhuishouding Schiermonnikoog

Wetterskip Fryslân start woensdag 24 april met de verbetering van de waterhuishouding voor landbouw en natuur op Schiermonnikoog. De werkzaamheden beginnen in de Banckspolder met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en stuwen. Daarna investeert Wetterskip Fryslân in de verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Berkenplas en in maatregelen om verdroging van de natuur aan de oostzijde van de Badweg tegen te gaan. Eind 2015 zijn de werkzaamheden gereed. De totale kosten van het project bedragen ruim anderhalf miljoen euro.

Dagelijks bestuurslid Harry Boon geeft woensdagmiddag 24 april het startsein voor de werkzaamheden. ‘Voor het opvangen van neerslagpieken en het verbeteren van de waterkwaliteit komen er verbrede sloten en natuurvriendelijke oevers in de polder.
 
De agrariërs gaan deze werkzaamheden voor het waterschap uitvoeren. Een unieke samenwerking', zegt dagelijks bestuurslid Harry Boon. 'Daarnaast werkt het waterschap nauw samen met de gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten en Rijksuniversiteit Groningen.' Het project wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, provincie Fryslân en Natuurmonumenten.

Landbouw en weidevogels
Voor het behoud van de weidevogels legt het waterschap stuwen aan die het water in de polder langer vasthouden. En de stuwen voor de spuisluis naar de Waddenzee worden geautomatiseerd om bij droogte water vast te houden en bij zware regenval water af te voeren. De energie wordt duurzaam teruggewonnen door zonnepanelen die op het dak van waterschapsgebouw ‘Duneborch' worden geplaatst.

Natuur en zwemwaterkwaliteit
Bij de Berkenplas komt een helofytenfilter, een zuiveringsmoeras, om de vorming van blauwalg te voorkomen. Hiermee wil het waterschap de zwemwaterkwaliteit van deze recreatieplas verbeteren. Daarnaast wordt in het gebied tussen de ijsbaan en de Berkenplas maatregelen getroffen om water langer vast te houden voor de natuur.

Watergebiedsplan
De werkzaamheden zijn onderdeel van het watergebiedsplan dat het waterschap in 2012  voor Schiermonnikoog heeft opgesteld. Hierin staat hoe het waterschap het waterbeheer de komende tien jaar wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten in het waterbeheer voor agrarische gronden, natuurterreinen en bebouwing in het buitengebied worden opgelost. Het watergebiedsplan is in overleg met de streek opgesteld en afgestemd met de andere plannen op het eiland. In totaal stelt het waterschap voor 19 gebieden in Friesland een plan op. Schiermonnikoog is het eerste watergebiedsplan waarvan maatregelen worden uitgevoerd.