Thema Klimaat & Veiligheid toegevoegd aan Waddenmonitor

Het waddengebied krijgt deze eeuw te maken met klimaatverandering en zee­spiegelstijging. Daarmee verandert het gedrag van het morfologisch systeem van eilanden, buitendelta’s, geulen en platen.

Dat heeft consequenties voor het risico op overstromingen doordat geulen dyna­mischer worden, erosie van wadplaten toeneemt en de golfaanval op de kust sterker wordt. De wadplaten kunnen binnen bepaalde grenzen meegroeien met de zeespiegelstijging. Het is nog onzeker hoe het waddengebied precies zal gaan veranderen en in welk tempo.

Thema Klimaat & Veiligheid is op 24 april geplaatst en als Nederlandstalige versie beschikbaar op de website van walterwaddenmonitor.