Súdwest-Fryslân ziet volop kansen voor Afsluitdijk

In samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Wieringen en Harlingen heeft het Rijk de afgelopen jaren gewerkt aan plannen voor de toekomst van de Afsluitdijk.

Deze plannen zijn nodig omdat de dijk is verouderd en niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Het rijk stelt voor de plannen 600 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is in eerste instantie bedoeld om de waterbescherming en de veiligheid van de Afsluitdijk aan te pakken.

Naast het veiligheidsaspect is er in de plannen ruimte voor ontwikkeling van regionale ambities. "Wij zien volop kansen op gebied van toerisme, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling", aldus burgemeester Apotheker. "De Afsluitdijk heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde en de beleving van de robuuste, rechtlijnige dijk tussen het IJsselmeer en de Waddenzee is uniek. De afsluitdijk vormt dé poort naar Noord-Nederland. Behoud van deze unieke uitstraling is een pre in de plannen. Daarnaast willen wij de komende jaren in samenwerking met marktpartijen initiatieven ontplooien op het gebied van duurzaamheid, innovatie en natuurbehoud, die bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied".

Om de plannen tot uitvoering te brengen wordt er een bestuursovereenkomst opgesteld. Hierin worden de ambities en de verantwoordelijkheden van alle partijen vastgelegd. "Wij denken dat deze verdere samenwerking de ontwikkeling van de Afsluitdijk als Poort van Fryslân kan versterken. Het is goed dat staatssecretaris Atsma het Bestuurlijk overleg op ons verzoek voortzet om zo optimaal de kansen in beeld te brengen en te kunnen benutten. We spreken hier in oktober verder over", aldus burgemeester Hayo Apotheker.

De plannen voor de toekomst van de Afsluitdijk zijn verwoord in de ontwerp-structuurvisie Toekomst Afsluitdijk (zie www.centrumpp.nl) en liggen tot en met 15 augustus ter inzage.