Stap voorwaarts richting vitale Eemsdelta

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid.

Op 30 januari 2014 is de overeenkomst “Natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium” ondertekend. De ministeries van Infrastructuur& Milieu en Economische Zaken, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, Coalitie Wadden Natuurlijk en de provincie Groningen bundelen hun krachten in hun gezamenlijke streven naar een vitale Eemsdelta.

Met de afspraken in de overeenkomst over maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het Eems-estuarium is een belangrijke stap gezet richting het verbeteren van natuur en bereikbaarheid van het Eems-estuarium en een vitale Eemsdelta.

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die Nederland nog rijk is. Dit estuarium heeft unieke natuurwaarden, en is economisch van groot belang als energyport en chemiecluster. Partijen zijn erin geslaagd beide belangen te verenigen met de volgende concrete afspraken:

  • Onderzoek starten naar een efficiëntere baggerstrategie en slimmere omgang met baggerspecie in havens en vaargeulen met als doel de hoeveelheid slib in het estuarium te verminderen;
  • Vijf projecten uitvoeren langs de randen van het Eems-estuarium die bijdragen aan minder slib: Spijksterpolder, Marconi, Polder Breebaart, verwijdering Griesberg en Groene Dollarddijk;
  • Verdere stappen uitwerken binnen het MIRT onderzoek om te komen tot systeemherstel, als basis voor afspraken over de uitvoering van maatregelen met Duitsland in het kader van het IMP;
  • De Coalitie Wadden natuurlijk en de Milieufederatie Groningen zeggen toe terughoudend om te gaan met gerechtelijke procedures tegen de vaargeulverdieping Eemshaven-Noordzee mits de uitkomst van het MIRT-onderzoek voldoende zicht biedt op systeemherstel.

Bij de uitvoering van de afspraken zijn en worden ook andere partijen als gemeenten en waterschappen en LTO Noord betrokken. De totstandkoming en uitvoering van de afspraken is mede mogelijk door de inzet vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website www.ee-eemsdelta.nl die vanmiddag online is gegaan.