Schelpenwinning bij de Raad van State

Gaswinning, zoutwinning, zandwinning, bodemberoerende visserij en schelpenwinning. Er zijn nogal wat plannen die gevolgen kunnen hebben op de bodem van de Waddenzee.

Twee jaar geleden heeft de Waddenvereniging beroep ingesteld tegen vergunningverlening voor schelpenwinning. Afgelopen maandag kwam dat aan de orde bij de Raad van State. De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van schelpenwinning voor de natuur op zichzelf en in combinatie met andere activiteiten.

Per jaar wordt door schelpenwinning alleen potentieel 423 ha. waddenzeebodem beschadigd. Bij de schelpenwinning worden putten tot wel 4 meter diep in de zeebodem gezogen. Het is dan ook de meest extreme vorm van bodemberoering in de Waddenzee. Deskundigen wijzen erop dat door deze activiteit mogelijk zeer bijzondere natuur wordt vernietigd.
 
Naast schelpenwinning zijn er nog meer activiteiten die hun effect hebben op de permanent overstroomde zandbanken. Zo vindt er garnalenvisserij plaats, is de mosselsector er actief en wordt er regelmatig gebaggerd. Diverse wetenschappers hebben aangegeven dat er onderzoek nodig is naar de precieze natuurwaarden in de schelpenwingebieden. In 2004 heeft de commissie MER al geadviseerd dat dit onderzoek noodzakelijk is. Tot nu toe heeft dit onderzoek niet plaats gevonden. Wel staat vast dat het habitat, waar de schelpenwingebieden deel van uitmaken, zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt en dat de kwaliteit van het gebied verbeterd moet worden.